Съдържание

Посетители

В момента има 416  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ДИВАНИ ДЕЛУКС“ ЕООД - с. Марикостиново, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „ДИВАНИ ДЕЛУКС“ ЕООД - с. Марикостиново, общ. Петрич

 

На основание Заповед № 79/09.03.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.03.2018 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Цех за производство на мебели“, находящ се в промишлена зона „Мантар -1“, УПИ XVII, кв. 40, землище на с. Марикостиново, експлоатиран от „Дивани делукс“ ЕООД, с. Марикостиново, общ. Петрич. До 30.10.2017 г. производствените дейности на обекта са извършвани от „Ню домус – Софа“ ЕООД, след което дружеството е преименувано на „Дивани делукс“ ЕООД.

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството е първоначална и се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

Извършен е оглед на помещения, в които дружеството извършва производствени дейности, а именно:
- кроялно и шивално помещение;
- участък за преработка на дървесина и ПДЧ (разкрояване и сглобяване на скелета на мебелите)
- участък за подготовка на меките части (възглавници);
- участък за нанасяне на покрития;
- места за съхранение на отпадъци;
- място за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 12-20/29.03.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основната си дейност - производство на мека мебел (дивани и фотьойли) „Дивани делукс“ ЕООД извършва в Склад №10 и Склад №10А, находящи се в УПИ XVII, кв. 40 по плана на с. Марикостиново, които дружеството експлоатира въз основа на Договор за наем, сключен с „Мантар-А“ ООД, гр. Петрич на 01.12.2017 г. Употребяват се в производството следните суровини: дърво, текстил и при заявка еко кожа и естествена кожа. Работи се по поръчка, но не на ишлеме и няма собствено серийно производство.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на производствените помещения дружеството експлоатира 2 бр. котели с мощност под 500 kW, изгарящи твърдо гориво (дърва). Котелите не подлежат на контрол чрез измервания.
3.1.2. Емисии от производствени дейности
В производствения процес на две места се извършва залепване на дунапренени повърхности. Лепилото за дунапрен се нанася, посредством пистолет, като над двете обособени за целта места липсва аспирация.
В отделен участък се извършва нанасяне на покрития върху откритите дървени части на мебелите. Използват се продукти на VERNILAC (полиуретанов лак, грунд, втвърдител, разредител, както и байцове на водна основа). Покритията се нанасят чрез впръскване с пистолет, като емисиите от помещението се отвеждат в атмосферния въздух, посредством аспирационно устройство.
Дейностите по нанасяне на слепващи покрития, както и нанасяне на покрития върху дървени повърхности, попадат в Приложение №1 (т. 1 и т. 2.4) от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).

3.2. Фактор „Отпадъци”

За образуваните от дейността на обекта отпадъци дружеството е провело процедура по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 32/2017 г.) и притежава заверени работни листове.
Обособени са места за съхраняване на отпадъците като същите са обозначени със съответните надписи, като наличните количества са минимални. В помещението за съхранение на чисти опасни химични вещества и смеси се съхраняват и отпадъчните опаковки от тях и остатъци от опасни вещества (негодни за употреба - с изтекъл срок на годност).
В помещението за нанасяне на покрития е установено наличие на отпадък, представляващ дунапрен и текстилни изрезки, използвани за почистване на нанасяните покрития и лепило. За тях дружеството не е провело процедура по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 32/2017 г.).
На обекта се води отчетност на отпадъците като се представя 1 бр. отчетна книга по Приложение № 1, заверена от РИОСВ-Благоевград. В нея са правени хронологични записи за вида и количеството на образуваните отпадъци, но липсва такава за предавани количества.
Установи се предаване на смес от отпадъци, поставени в полиетиленови чували (текстилни изрезки, конци и мъх, смесен битов отпадък, пластмасови опаковки, хартиени и картонени опаковки) на лице, притежаващо регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО.
Представят се договори с други юридически лица за предаване на отпадъци, но не се представят документи, удостоверяващи предаването на такива.
От РИОСВ-Благоевград е издадено становище от основно охарактеризиране за отпадък с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци.
Дружеството въвежда на територията на Р България, както и пуска на пазара опакована стока, което го определя като задължено лице, съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗУО и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 30/2016 г.). В тази връзка дружеството членува в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

3.3. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове. Дружеството се проверява за първи път по направление „ОХВ и управление на риска“.
В дейността си предприятието употребява ОХВС.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламент REACH и Регламент CLP, а именно: лепила, разредители, байцове и втвърдители.
Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС.
Налично е досие по чл. 36 от REACH, съдържащо информация за дистрибутори/производители, информационни листове за безопасност, някои от които не са с актуални версии. Не се представя информационен лист за използваното лепило за дунапрен.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Към момента на проверката в помещението за съхранение на ОХВС се съхраняват и отпадъците от тях. Налични са химикали в неоригинални опаковки, без идентификация и етикетиране, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008(CLP).
Складовото помещение е обособено като самостоятелно, с естествена вентилация, осветено, отделено от битови и производствени помещения. Не са налични адсорбенти и в склада не е наличен пожарогасител.
По време на проверката се представя документация по чл. 4, т. 8 и т. 11 от Наредбата(ДВ, бр. 43/2011г.). Не е налична документация по чл. 4., т. 9 и т. 10 от същата. Заповедта по чл. 4, т. 7 се нуждае от актуализация. Няма изготвена оценка по чл. 9 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗЧАВ, ЗУО и ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.