Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„АГРО КОМ 63“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „АГРО КОМ 63“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 98/26.03.2018 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.04.2018 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, стопанисван от „АГРО КОМ 63“ ООД, находящ се в с. Покровник, общ. Благоевград.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверяваният обект е цех за преработка на нерафинирано олио. Разположен е в едно хале, ползвано под наем. Линията се състои от съдове за съхраняване на постъпващата суровина, съдове за филтруване (става пречистването на суровината от механични примеси) и съдове за съхранение на изходния продукт. Към момента на проверката на обекта не се извършва производствена дейност.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 13-14/03.04.2018 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
Дружеството има заверени работни листове за отпадъците, които се генерират от дейността му. За съхраняването на отпадъците е обособен навес, като местата не са обозначени с кодовете на предвидените за съхраняване отпадъци. В момента на проверката не е установено съхранението на абсорбент – основният отпадък, който се генерира. От месец януари 2018 г. дружеството има заверена отчетна книга за отпадъците.
Активния въглен ползван за абсорбент се доставя от Република Италия. Същият е опакован в биг-бегове и допълнително с полиетилен и фолио. В тази връзка „АГРО КОМ 63“ ЕООД е задължено по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, т.е. дължи заплащане на продуктова такса. До момента на проверката таксата не е заплащана.

3.2. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се осъществява на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм.и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
В процеса на затопляне и филтруване на входната суровина – частично рафинирано олио, доставяно от български производител, се употребява единствено активен въглен. За него не бе предоставена документация освен сертификат за произход от производителя. На площадката бяха налични опаковки от веществото, които не бяха етикетирани.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатирани несъответствия на обекта са направени предписания и са поставени срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.