Съдържание

Посетители

В момента има 609  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“ - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“ - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 88/16.03.2018 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.03.2018 г. е извършена проверка на място на производствената площадка на ЕТ„ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“, гр. Гоце Делчев, УПИ VІІ, кв. 197. Проверката е комплексна и е във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Съставен е КП № 01-02/29.03.2018 г.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталация за измиване на отпадъци от пластмаса;
- инсталация за оползотворяване на отпадъци от пластмаса;
- балиране на отпадъци от хартия и картон;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

На обекта се извършват дейности по третиране на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса, в т. ч. отпадъци от опаковки.

3.1. Направление “КПКЗ, ЕО и ДА”
Площадката е разположена в УПИ VІІ, от кв. 197 по плана на гр. Гоце Делчев. ЕТ„ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“ притежава Регистрационен документ № 01–РД–196–7/30.01.2017 г. за дейности по третиране на отпадъци и Регистрационен документ № 01-РД-195-01/25.04.2014 г. за транспортиране на отпадъци.
Извършват се дейности по оползотворяване на отпадъци от полиетилен, полипропилен и др. На обекта е монтирана линия за измиване на предварително сортираните пластмасови отпадъци и линия за оползотворяване на отпадъци. Отпадъците постъпват на площадката предварително сортирани, след което се извършва подбор и пластмасовите отпадъци се подават ръчно към мелница. Чистата и раздробена пластмаса постъпва за гранулиране.
На обекта се извършва и балиране на отпадъци от хартия и картон с помощта на 1 брой хидравлична преса.
Едноличният търговец извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г. посл. изм. и доп. бр. 58/2017 г.). Като лице притежаващо регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО, ЕТ„ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“ е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

3.2.Фактор” Шум”
Основна дейност на дружеството е оползотворяване на отпадъци от полиетилен, полипропилен и др. Обектът е включен за контролни измервания на шум в околната среда, съгласно утвърденият годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград за 2018 г.
При проверката не са извършени измервания на еквивалентните нива на шум по измервателен контур и в места на въздействие, тъй като линията за рециклиране не работи. Причината е спад на напрежението от захранващия трафопост. Проблемът е възникнал в сутрешните часове на 29.03.2018 г. Измерванията ще се извършат на друга дата след допълнително уточняване.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.