Съдържание

Посетители

В момента има 542  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„НИКИ И ДЖЕКИ“ ЕООД - гр. Кресна

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „НИКИ И ДЖЕКИ“ ЕООД - гр. Кресна

 

На основание Заповед № 58/21.02.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 20.03.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „Ники и Джеки“ ЕООД, находящ се в гр. Кресна.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна и е с цел установяване степента на спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за управление на отпадъците и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основната дейност на дружеството е събиране и третиране на отпадъци:
● участък за приемане на отпадъци;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● места за съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта е съставен Констативен протокол № 9-25/20.02.2018 г., като в същия са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-287-0/01.02.2017 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Разрешителното е за дейности обозначени съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.
Осигурено е 24 часово видеонаблюдение, като се представя запис от произволно избрани ден и час. Площадката е снабдена с два броя калибрирани електронни везни за измерване на постъпващите количества отпадъци.
ИУЕЕО се съхранява под навес, а за НУБА е обособена метална вана като към момента не са налични количества НУБА.
Не са обособени места за съхраняване на отпадъци и няма обозначения с надписи на съответния код и наименовмание на отпадъка. За съхраняването на ИУЕЕО и НУБА не е наличен сорбент за попиване на евентуални разливи. Бетонираната повърхност на площадката на места е с нарушена цялост.
Представят се договори за приемане и предаване на отпадъци, както и оформяни фактури, декларации за произход на ОЧЦМ, ПИС.
При проверката на обекта се представя отчетна книга за отпадъци, както и екземпляри от годишни отчети за отпадъци за календарната 2017 г., изпратени в срок в Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо документи издадени по реда на ЗУО, представя собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. При констатиране на неизпълнение на същите ще бъдат предприети административнонаказателни действия.