Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Албрек” ЕООД - с. Мурсалево

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Албрек” ЕООД - с. Мурсалево

 

На основание Заповед №90/19.03.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.03.2018 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на пелети”, находящ се с. Мурсалево, общ. Кочериново, бивш стопански двор.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за защита от шума в околната среда, Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталация за производство на пелети;
- склад за съхранение на готова продукция.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на дървесни пелети. Дружеството работи на едносменен режим на работа, 5 дни/седмично. При проверката е съставен Констативен протокол №16-06/28.03.2018 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Фактор „Шум”

Обектът е разположен в бивш стопански двор на с. Мурсалево. На около 50 м от границите на обекта са разположени две жилищни сгради. Дейността, извършвана на площадката не попада към категориите промишлени дейности от приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС. Обектът е включен в годишният график за извършване на контролни измервания на нивата на шум. При проверката са проведени измервания на еквивалентни нива на шум по измерителен контур и в места на въздействие (2 бр. измерителни точки).
Измерванията са извършени от РЛ- Благоевград 02 към ИАОС- София.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
Операторите извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е поставено едно предписание по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети .

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

РИОСВ- Благоевград ще следи за изпълнение в срок на поставеното предписание.