Съдържание

Посетители

В момента има 536  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Ламкор-2“ ООД – гр. Благоевград

„Ламкор-2“ ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на "Ламкор-2“ ООД – гр. Благоевград, Обект: Предприятие за производство на фурнири и ламели, с. Мурсалево, общ. Кочериново, обл. Кюстендил

 

На основание Заповед № 80/09.03.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.03.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на „Предприятие за производство на фурнири и ламели“, с. Мурсалево, общ. Кочериново, обл. Кюстендил, стопанисван от „Ламкор-2“ ООД, гр. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл. изм.и доп.).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Предметът на дейност на фирмата включва производство на фурнир и ламели за подматрични рамки, облегалки и седалки за столове. Продукцията се предлага в България, Италия и Турция.
Производствената дейност се осъществява в два цеха.
Обект на проверката бяха следните помещения и съоръжения:
Цех „Производство на ламели“
Цех „Дообработка“
Цех „Производство на фурнир“
Парилни камери
Складове за съхранение на ОХВС
Котелни помещения
Места за съхранение на отпадъци

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 10-28/27.03.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Предоставят се неактуални ИЛБ на употребяваните химикали, доставяни от България.
Налично е създадено досие по чл. 36 от REACH.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Опасните химични вещества и смеси се съхраняват в обособени помещения, с естествена вентилация, осветени. Няма ограничен достъп до химикалите. Налични са пожарогасителни и абсорбционни средства. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки и към момента не се наблюдават разливи. Съхранението на лепилото се осъществява в близост до източник на електричен ток, което повишава риска от потенциална авария и е нужно да бъде обособено друго складово помещение.
Налична е актуална документация по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата.
Изготвената оценка на безопасността на съхранение на ОХВС включва всички употребявани химикали, но не са обозначени складовете и съответно не става ясно, че съхранението се осъществява в три помещения.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
1. Източници на емисии в атмосферния въздух
За захранване с топлоносител на цехове за производство и слепване на фурнир (№1 и №2) и две парилни камери се ползват маслени котли с топлинна мощност под 500 kW. Котлите не подлежат на контрол чрез измервания, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). В момента на проверката работят двата котела. Котлите са предназначени за изгаряне на твърдо гориво (дървесина), основно сърцевини останали след разлистването на фурнира и отпадъчни парчета фурнир.
Отпадналите сърцевини се съхраняват на открито на площадката на дружеството. Изгарянето на мокра дървесина в котлите води до отделяне на повече вредни емисии в атмосферния въздух.

2. Относно спазване изискванията на чл. 70, ал. 8 от Наредба № 1/2005 г.
Към цех „Дообработка“ се извършва рязане по размер на слепения фурнир, като отпадъчните дървесни стърготини постъпват чрез аспирация в бункер, съоръжен с 1 бр. циклон. При проверката се установи, че площадката под бункера не се поддържа чиста – има голямо количество трици извън бункера.
По шапката на циклона, както и покривът на цеха е покрит с плътен слой дървесни трици. С тези действия е нарушен чл. 35 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
3. За слепване на фурнира се ползва карбамид-формалдехидна смола, която не подлежи на контрол, съгласно Наредба № 7/2003 г.

3.3. Фактор „Управление на отпадъците“
Дружеството има утвърдени работни листове за генерираните от дейността си отпадъци. Отпадъците се съхраняват на обособени за целта места.
На обекта се водят отчетни книги по приложение 1 и приложение 4 от Наредба № 1. Книгите се водят съгласно нормативните изисквания.
Дружеството притежава регистрационен документ, издаден от Директора на РИОСВ-Благоевград за дейност R1 по третиране (оползотворяване) на отпадъците, генерирани от собствената дейност.
Дължимата продуктова такса по чл. 59 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл. изм. и доп.) се заплаща към ПУДООС.
Годишните отчети за отпадъците за 2017 г. са изготвени и изпратени в ИАОС в законовия срок.
Представят се договори за предаване на отпадъците.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.с посл.изм.и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.