Съдържание

Посетители

В момента има 614  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Модело” ЕООД - с. Копривлен

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Модело” ЕООД - с. Копривлен

 

На основание Заповед №74/06.03.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.03.2018 г. се извърши проверка на място на обект: „Шивашки цех“, експлоатиран от “Модело” ЕООД, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, Стопански двор, със седалище и адрес на управление: с. Копривлен, общ. Хаджидимово, Стопански двор.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на:
- производствено хале, в което са обособени помещения за кроене, ушиване на облекла и спомагателни помещения;
- котелно помещение;
- места за съхранение на образуваните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - машинно разкрояване на текстил и ушиване на облекла. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №13-06/21.03.2013 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
За отопление на цеха дружеството експлоатира 2 броя котли, които са с топлинна мощност под 500 kW и не подлежат на контрол чрез измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини). Предназначени са да изгарят твърдо гориво (дърва). В момента на проверката работи само единият от котлите.
На обекта няма инсталирано стационарно климатично оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове или вещества нарушаващи озоновия слой.

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). При извършеният обход на обекта е установено, че образуваните отпадъци се съхраняват на обособени за целта, които са обозначени с надписи (код и наименование). При проверката на котелното не е установено съхраняване и изгаряне на текстилни отпадъци. Водят се редовно отчетни книги по Приложение №1 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Същите са заверени от РИОСВ- Благоевград. Класифицираните до момента на проверката отпадъци се предават на фирми, притежаващи необходимите документи по Закона за управление на отпадъците, въз основа на писмени договори.
Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС- София в законоустановения срок.
Дружеството изпълнява задълженията си по чл. 59 от ЗУО, като лице пускащо на пазара опаковки, и заплаща дължимата продуктова такса към ПУДООС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството не са поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците.