Съдържание

Посетители

В момента има 571  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 75/07.03.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.03.2018 г. от екип експерти на РИОСВ Благоевград, е извършена комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката.
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

-депо за растителни отпадъци;
-замърсени и /или нарушени площи извън границите на обекта;
-Разрешително за емисии на парникови газове /РЕПГ/ № 158-НО-ИО-ПО/2011 г. актуализирано с Решение № 158-НО-ИО-ПО-А1/2013 г. за горивна инсталация с обща номинална топлинна мощност 47.5 MW

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Проверката е извършена по компоненти „Земи и почви“ и „Опазване чистотата на атмосферния въздух“ на основание чл.31 ал.1 и чл.13 т.10 от Закона за почвите( обн. ДВ бр. 89 от 2007 г. с изм. и доп.) и Закона за ограничаване изменението на климата (обн. ДВ бр.р 22/2014 г. с изм и доп).

3.1 Компонент “Почви”

Извършена е проверка на място за замърсени и нарушени терени вследствие дейността на обекта. Проверени са депото за растителни отпадъци и прилежащите на него земи, както и земеделски земи съседни на оранжериите.
Не са констатирани нарушения и замърсявания на земи извън производствената площадка.

3.2 Компонент “Атмосферен въздух”

Проверката е във връзка с притежаваното от „В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД, Разрешително за емисии на парникови газове /РЕПГ/ № 158-НО-ИО-ПО/2011 г. актуализирано с Решение № 158-НО-ИО-ПО-А1/2013 г. за експлоатацията на горивна инсталация с обща номинална топлинна мощност 47.5 MW, включваща следните съоръжения:

-8 броя когенератора с обща топлинна мощност 16 МW, разположени в 4 бр. топлоелектрически централи /ТЕЦ/, с по два когенератора;
-9 броя водогрейни котли с обща топлинна мощност 31.5 МW , разположени в 3 бр. котелни централи / КЦ № 1 - 2 бр. котли, КЦ № 4 - 4 бр. котли, КЦ №5 – 3 бр. котли/;
Водогрейните котли са идентични-тип „Bruna“, с топлинна мощност по 3.5 МW всеки.
Водят се дневници за отчитане на работните часове на инсталациите. Количеството изразходвано гориво-природен газ се отчита чрез 2 бр. турбинни разходомери, разположени в Компресорна станция –Петрич, с. Рупите, на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Съгласно Заповед № 157/09.08.2015 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, е пломбиран водогреен котел № 1 в КЦ № 5. При проверката е установено, че поставените 2 бр. пломби не са нарушени.
Към деня на проверката работят 2 бр. когенератора, останалите когенератори и водогрейните котли не работят.
„В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД, чрез дружеството си „Топлофикация Петрич“ ЕАД, експлоатира горепосочените мощности, на база договор за наем на движими и недвижими имоти от 26.06.2013 г.
Представен е в Изпълнителната агенция по околна среда гр. София верифициран годишен доклад за отделяните от инсталацията емисии през 2016 г. към деня на проверката, не е изтекъл срока за представяне на подобен годишен доклад за 2017 г

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Предвид констатациите от извършената проверка по документи и на място, се налага извода, че се спазват нормативните и поднормативни изисквания, отнасящи се до опазване на почвите и атмосферния въздух - по отношение на притежаваното разрешително за емисии на парникови газове.