Съдържание

Посетители

В момента има 486  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„БИО ФЮЧЪР“ ООД - гр. София

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „БИО ФЮЧЪР“ ООД - гр. София

 

На основание Заповед № 86/16.03.2018 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 23.03.2018 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „БИО ФЮЧЪР“ ООД, находящ се в с. Крупник, общ. Симитли.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативни изисквания по компонент „Атмосферен въздух“, фактор „Шум“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), Закона за защита от шума в околната среда (ДВ, бр.74/ 2006 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и произтичащи от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверяваният обект е цех за производство на пелети. На обекта са разположени две производствени линии, като към момента на проверката линията с производителност до 0,8 т/час не работи, поради планиран ремонт.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 10-14/23.03.2018 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
За производствения процес се ползва трупна дървесина. По-голямана чат от получения дървесен чипс се ползва за производството на пелети, като чипс се подава и към котелното, с цел осигуряване на топлинна енергия необходима за процеса. От дейността се генерират отпадъци, които не са класифицирани. Същите се съхраняват на обекта.
Към момента на проверката на обекта не е установено наличието на дървесни отпадъци, приети от външни лица с цел тяхното оползотворяване.
„БИО ФЮЧЪР“ ООД не се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. Материалите ползвани за опаковането на готовите палети се закупуват от българския пазар, а готовата продукция се реализира извън страната.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Шум“

В цеха са инсталирани две самостоятелни линии за производство на пелети. Емисиите след процесите на сушене в двете сушилни инсталации се изпускат, посредством два броя устройства.
Линията с производителност до 0,8 т/час не работи, поради планиран ремонт. Точката за пробовземане на въздуховода към нея не съответства на изискванията. Към момента на проверката работи само линията, която е въведана в експлоатация през 2017 г. Същата не е оборудвана с точка за пробовземане на вредни емисии. Инсталациите за производство на пелети подлежат на контрол чрез измервания на емисиите на вредни вещества.
Всички източници на шум от обекта са разположени в закрити помещения. Съгласно утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград за 2018 г., при проверката са извършени контролни измервания на излъчвания от обекта шум по измерителен контур и в място на въздействие. По време на измерването е осигурено пълно натоварване на мощностите към действащата производствена линия. Независимо от проведеното контролно измерване, дружеството има задължението за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на резултатите в РИОСВ-Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатираните несъответствия на обекта са направени предписания и е поставен срок за отстраняването им. Отговорници за изпълнение на предписанията са „БИО ФЮЧЪР“ ООД и управителя на дружеството.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.