Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„БОБИ БЕЙБИ МАРКЕТ“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „БОБИ БЕЙБИ МАРКЕТ“ ООД, гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 55/19.02.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.03.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на „Боби бейби маркет“ ООД, гр. Благоевград. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Фирмата извършва търговска дейност на дребно с бебешки стоки и храни.
Дейността се извършва на обект с местонахождение: гр. Благоевград, ул. „Зелендолско шосе“.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите, които им въздействат, е съставен Констативен протокол № 07-24/07.03.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството извършва търговска дейност със стоки доставени от български дистрибутори на наложени на европейския пазар фирми за производство на бебешки стоки. Фирмата не извършва внос/придобиване на предлаганите на обекта стоки и не се явява задължено лице по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса /Наредбата/(ДВ, бр. 30/2016 г.) във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.). Стоките, закупени от клиентите се предоставят в пластмасови торбички, които отговарят на нормативните изисквания за незаплащане на продуктова такса.

3.2 Направление „Опасни химични вещества и управление на риска“

Обект на проверката са изделия, предлагани в търговската мрежа, които могат да съдържат в себе си опасни вещества, в концентрации над максимално допустимите по Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични разтворители, за които в МОСВ са получени нотификации от КЗП. При извършената проверка и направеният оглед на обекта и представената във връзка с това документация се установи, че не са налични, доставяни и съответно предлагани в търговския обект артикулите, подадени чрез нотификация от КЗП в рамките на системата за бърз обмен на информация за опасни стоки GRAX-RAPEX.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.