Съдържание

Посетители

В момента има 382  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ХИПОЛЕНД“ АД - гр. София

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „ХИПОЛЕНД“ АД, гр. София – обект гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 56/19.02.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.03.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на „Хиполенд“ АД, обект гр. Благоевград. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Фирмата извършва търговска дейност на дребно с бебешки и детски стоки.
Дейността се извършва на обект с местонахождение: гр. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски“ №77А.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите, които им въздействат, е съставен Констативен протокол № 08-24/07.03.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството извършва търговска дейност със стоки доставени от и извън европейския съюз, като се явява директен вносител за част от тях, а останалите се доставят от български дистрибутори. За внесените/придобити опаковани стоки дружеството се явява задължено лице по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса /Наредбата/(ДВ, бр. 30/2016 г.) във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.). Стоките, закупени от клиентите се предоставят в пластмасови торбички в четири размера. Същите отговарят на нормативните изисквания за незаплащане на продуктова такса. При разопаковане на стоките се генерират хартиени и пластмасови отпадъци от опаковки, които се събират разделно на обособени за целта места и се предават въз основа на писмен договор на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО.

3.2 Направление „Опасни химични вещества и управление на риска“

Обект на проверката са изделия, предлагани в търговската мрежа, които могат да съдържат в себе си опасни вещества, в концентрации над максимално допустимите по Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични разтворители, за които в МОСВ са получени нотификации от КЗП. При извършената проверка и направеният оглед на обекта и представената във връзка с това документация се установи, че не са налични, доставяни и съответно предлагани в търговския обект артикулите, подадени чрез нотификация от КЗП в рамките на системата за бърз обмен на информация за опасни стоки GRAX-RAPEX.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатирани несъответствия на обекта са направени предписания и са поставени срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.