Съдържание

Посетители

В момента има 581  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка наобект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Благоевград“, експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3, ЕИК 811047831

 

На основание Заповед №57/19.02.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.02.2018 г. се извърши планова проверка на място на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Благоевград“ и съставен Констативен протокол №02-07/28.02.2018 г.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от Решение по ОВОС №52-12/2001 г. на министъра на околната среда и води във фаза „По време на експлоатацията“ и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1. В изпълнение на условия от Решението по ОВОС №52-12/2001 г. са проверени са 2 бр. условия, а именно:
- ІІІ.1 Експлоатиращото предприятие да създаде организация за ефективен контрол на договорирания състав и количество на промишлените отпадъчни води, заустващи в канализационните колектори, с цел да не се компрометира работата на пречиствателното съоръжение.
- ІІІ.3 Формираните утайки на ГПСОВ да бъдат предавани за по-нататъшно третиране съгласно изискванията на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци
2.2. Компонент „Води: Проверката е на основание Закона за водите (ЗВ, ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.3. Фактор „Отпадъци:Проверката е на основание Закона за водите (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.4. Фактор „Опасни химични вещества и смеси: Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №02-07/28.02.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:
3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС №52-12/2001 г.
Проверката е извършена на място и по документи. При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.
3.2. Компонент „Води”
ПСОВ–Благоевград извършва биологично и механично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на азот и фосфор. Във връзка с реконструкция на ПСОВ е издадено Решение №ПО-01-73/08.2014 г. от директора на БДЗБР. По време на проверката е извършено пробовземане и взета извадка отпадъчни води от изход ПСОВ с протокол на РЛ – Благоевград №122/28.02.2018 г. Обектът фигурира в списъка за задължителен контрол на РИОСВ – Благоевград за 2018 г. одобрен със Заповед №РД-840/20.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите. Оператор на ПСОВ – Благоевград е „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград с предоставени публични активи – канализационна система Благоевград от Асоциацията по „В и К“ - Благоевград, съгласно сключен договор (вх. №1528/28.04.2017 г.). Дружеството редовно представя резултатите от извършен собствен мониторинг. Представените резултати показват спазване ИЕО в издаденото разрешително за заустване №42110028/29.05.2012 г.
3.3. Фактор „Отпадъци”
За генерираните от дейността на ПСОВ – Благоевград дружеството е провело процедурата по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците ( ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.). Отпадъците да се съхраняват на определените за целта места. Отчетността за отпадъците се води в 5 бр. отчетни книги по Приложение №1/2014 г. за реда на образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците (ДВ, бр. 51/2014 г.). Книгите се водят съгласно нормативните изисквания. За отпадъци с кодове 190801 и 190802 е проведена процедурата по чл. 35 от наредба №6 (ДВ, бр. 80/2013 г.). За предаване на тези отпадъци се представя договор с „Биострой“ ЕООД – Благоевград от 30.01.2017 г., който важи за 2017 г.. За 2018 г. не се представя договор за предаване на цитираните отпадъци. Представят се писма от дружеството (изх. №№ РД-09-84, РД-09-85 и РД -09-86 от 12.01.2018 г. до община Разлог и община Сандански, относно разрешение за депониране на производствените отпадъци с кодове 190801 и 190802, генерирани от ПСОВ. На 11.08.2017 г. са предавани на „Еко–Резулт“ ЕООД, гр. Пловдив опасни отпадъци с кодове 150110 ⃰, 160506 ⃰⃰ и 200121⃰ , за което са оформени идентификационни документи по Приложение №8. Битовият отпадък се събира от организираното за община Благоевград сметосъбиране и сметоизвозване.
3.4. Фактор „Опасни химични вещества и смеси”
• контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО)1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. В своята дейност ПСОВ-Благоевград употребява железен трихлорид, флокулант с търговско наименование „FST 501“ и нафта за отопление. Налични са информационни листове за безопасност на употребяваните химикали. Химикалите се доставят от дистрибутори и доставчици от България. Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията на чл. 35 от регламента. Представя се документация, съдържаща информация за употребяваните вещества и смеси, количествата, които се съхраняват на площадката и доставчиците, от които се заявяват.
• контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011г.)
Извърши се проверка на следните помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси: феристопанство (в него е разположена инсталация за съхранение и дозиране на ферихлорид. Инсталацията се поддържа от фирма „Hagh Lange“. Към момента на проверката са налични 10 т ферихлорид); за съхранение на дизеловото гориво (в него е поставена цистерна с налична обваловка, пожарогасителни и адсорбционни средства. Налично количество – 1 т.); съхранение на флокуланта (в него върху дървени скари са поставени чувалите с флокулант, чувалите са с ненарушена цялост).
Налични са правила за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси, които включват информацията по чл. 4, т. 7 – 10 от Наредбата. Представя се и Заповед №РД-06-43/20.02.2018 г. в съответствие с чл. 7 от Наредбата. В представената оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси не е включен железния трихлорид и дизеловото гориво

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
На дружеството е дадено предписание по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда. За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок, и отговорник за неговото изпълнение. За изпълнението на същото ще бъде извършена последваща проверка по документи.