Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Системак“ ЕООД – гр. София

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Системак“ ЕООД – гр. София, Обект: Цех за производство на полиуретанови пръстени, с. Марикостиново, общ. Петрич

 

На основание Заповед № 43/07.02.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.02.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на „Цех за производство на полиуретанови пръстени“, с. Марикостиново, Промишлена зона Мантар Зона 2, склад № 17, общ. Петрич, стопанисван от „Системак“ ЕООД, гр. София, р-н Средец.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.
Предметът на дейност на дружеството е производство на полимерни пръстени за минната промишленост.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 4-28/27.02.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. ОХВС се доставят от дистрибутори и производители от ЕС. Употребяваните опасни смеси са класифицирани съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 и притежават ИЛБ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособена част от производственото хале, разположени върху дървени палета. Химикалите се съхраняват в оригинални, плътно затворени опаковки. Не се наблюдават течове и разливи.
Няма обособено складово помещение. Не е предоставена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС и не е налична е документация по чл. 4, т. 7-11 на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 43/2008, с посл.изм.и и доп.) .
Не е изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1(ДВ., бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.