Съдържание

Посетители

В момента има 480  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„А - стийл 1“ ЕООД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „А - стийл 1“ ЕООД – гр. Петрич, Обект: Цех за производство и обработка на метални изделия, с. Марикостиново, общ. Благоевград

 

На основание Заповед № 42/07.03.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.02.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на „Цех за производство и обработка на метални изделия“, с. Марикостиново, местност „Засеко“ по плана на с. Марикостиново, общ. Петрич, стопанисван от „А – стийл 1“ ЕООД, гр. Петрич, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.
Предметът на дейност на дружеството е производство и обработка на метални изделия. Дейността се осъществява в производствено хале.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 5-28/27.02.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. ОХВС се доставят от възложителя на поръчката, употребяват се и не се извършва съхранение на количества.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС не се осъществява. Няма налични количества от ОХВС към момента на проверката, налични са единствено оборотни количества от газови бутилки за заваръчния процес.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
В зависимост от конкретната поръчка при необходимост се извършва нанасяне на покрития (антикорозионни). Същите се нанасят ръчно, посредством пистолет, като за целта няма обособено отделно помещение. Към момента на проверката не се извършва нанасяне на покрития и не са наличани количества от антикорозионен продукт.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.с посл.изм.и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.