Съдържание

Посетители

В момента има 160  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Коленцов- 09” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Коленцов- 09” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание заповед №37/06.02.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.02.2018 г. се извърши проверка на място на обект: „Авторемонтна работилница, бояджийска камера за нанасяне на покрития и продажба на бои”, находящ се гр. Гоце Делчев, УПИ ХІ, кв. 247, по плана на гр. Гоце Делчев, експлоатиран от „Коленцов- 09“ ЕООД.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- авторемонтни дейности (автотенекеджийски дейности);
- нанасяне на покрития върху автомобили;
- продажба на авторепаратурни продукти;
- места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- автотенекеджийски дейности, боядисване на автомобили и части от автомобили и продажба на автобои. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №7-06/22.02.2018 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
За нанасяне на покрития върху автомобили и части от автомобили дружеството използва камера, съоръжена с таванни филтри за улавяне на емисиите от летливи органични съединения. Емисиите от камерата се изпускат от два броя въздуховоди. До момента не са извършвани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. За нанасяне на покрития се ползват продукти, попадащи за контрол съгл. Приложение №1 към чл. 1, категория Б „Авторепаратурни продукти“ от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторпаратурни продукти (ДВ бр 20/2007 г., с изм. и доп.). Извършена е проверка на наличните в магазина авторепаратурни продукти- същите са етикетирани съгл. Приложение №5 към чл. 5 от Наредбата.
Дружеството има задължение ежегодно в срок до 31.03. на текущата година да представя в РИОСВ- Благоевград информация за предходната календарна година за употребените/ пуснатите на пазара продукти от категория Б „Авторепаратурни продукти“.

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), генерирани от дейността. Отпадъците се съхраняват в обособен за целта навес, в пластмасови съдове, обозначени с кода на отпадъка. Представя се 1 бр. отчетна книга за генерираните отпадъци по Приложение №1, която се води съгл. нормативните изисквания. Спазват се изискванията, относно изготвяне и представяне на годишни отчети в ИАОС- София.
Битовите отпадъци се събират от сметосъбиращата и сметоизвозващата фирма, обслужваща община Гоце Делчев.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството са дадени предписания по компонент „Атмосферен въздух“, съгл. ЗЧАВ.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.