Съдържание

Посетители

В момента има 482  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Ангел Тумбев - Надежда“ ЕООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Ангел Тумбев - Надежда“ ЕООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед № 39/06.02.2018 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 20.02.2018 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „Ангел Тумбев - Надежда“ ЕООД, находящ се в гр. Разлог.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативни изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и произтичащи от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверяваният обект е автокомплекс, включващ автосервиз и хотелска част. От своя страна, автосервиза включва хале за годишен технически преглед, хале за монтаж и демонтаж, хале за сервизна дейност, автомивка, магазин за авточасти. Към обекта е налично и котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 6-14/20.02.2018 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.
3.1. Фактор “Отпадъци”
Дружеството има заверени работни листове за по-голямата част от отпадъците, които се генерират от дейността му. На обекта е създадена система за разделно съхраняване на класифицираните отпадъците. Установено е допускането на смесване на отпадъци. От управителя на дружеството не е определено лице отговорно за безопасното управление на опасните отпадъци. При проверката са представени отчетни книги за отпадъците и екземпляри от годишните отчети за отпадъци. При воденето на същите са установени неточни записи. Последно предаване на отпадъци образувани от дейността на обекта е извършвано през 2016 г.
3.2. Компонент „Атмосферен въздух“
Дружеството е ползвател, съгласно чл. 2, т. 9 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.). През 2016 г. и 2017 г. на обекта не е извършвана дейност свързана със зареждане на автоклиматици, поради повреда на станцията. Поради тази причина, в РИОСВ-Благоевград не са подавани годишни отчети.
На обекта не се извършва дейност свързана с боядисване на автомобили и части от тях.
За отопление на хотелската част към комплекса и заведението за хранене се ползва котел на твърдо гориво (въглища). Котелът не подлежи на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1 (ДВ, бр. 64/2005 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатирани несъответствия на обекта са направени предписания и е поставен срок за отстраняването им. Отговорник за изпълнение на предписанието е „Ангел Тумбев - Надежда“ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.