Съдържание

Посетители

В момента има 1022  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„АЛС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - с. Мусачево

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „АЛС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - с. Мусачево

 

На основание Заповед 26/24.01.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.02.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на производствен обект разположен в гр. Благоевград и експлоатиран от „АЛС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с. Мусачево.

1. Цел на проверка

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът е завод за производство на тапицерии и автомобилни волани. Проверени са:
- зала за производство на тапицерии за автомобили. Материалите ползвани за производството се доставят разкроени и оразмерени от базата в с. Мусачево.
- зала за производство на автомобилни волани. Материалите ползвани за производството се доставят от Р Румъния.
- климатични инсталации;
- места за съхранение на отпадъци;
- склад за съхранение на опасни химични смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 5-14/13.02.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
3.1. Фактор „Отпадъци“
Дружеството има заверени работни листове за част от отпадъците, които се генерират от дейността му. На обекта е създадена система за разделно съхраняване само на класифицираните отпадъците. Местата за съхранение не са обозначени с кодовете на съхраняваните отпадъци по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.). От управителя на дружеството не е определено лице отговорно за безопасното управление на отпадъците. На обекта не се води отчетността изисквана по наредба.
Като лице задължено по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, дружеството изпълнява задълженията си чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представени са удостоверения за членство в организацията.
На обекта не са установени контейнери за битови отпадъци.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т 4 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп.). Оператора не е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно нормативните изисквани.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”
Контрол по спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.)
Обект на контрол по спазване изискванията на горецитираната наредба са извършваните дейности в цеха за обличане на волани, свързани с употребата на препарати, съдържащи в състава си летливи органични съединения (ЛОС). В цеха има изградена аспирационна система, представляваща източник на емисии от ЛОС.
Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
Експлоатираното на обекта стационарно климатично оборудване, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) №517/2014, подлежи на контрол чрез проверки за течове с честота най-малко на всеки 12 месеца. До момента на проверката, не са извършвани проверки за течове на оборудването и няма въведени „Досиета на системите“.
3.4. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 г.(REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)
Дружеството употребява в производствената си дейност опасни химични вещества и смеси (ОХВС), категоризирани в една или няколко категории на опасност. За част от употребяваните ОХВС са представени актуални ИЛБ. Опаковките са класифицирани съгласно изискванията.
Към момента на проверката не е представена информация за доставката на ОХВС и не могат да се определят задълженията на дружеството към ECHA във връзка с регистрацията и нотификацията на ОХВС.
ІЗадълженията по чл. 35 от REACH се изпълняват чрез инструкции на работното място.Няма създадено досие по регламента.
Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се извършва в обособено помещение, отделено от битови и производствени помещения. Достъпът до склада е ограничен. В складовото помещение е налична шахта, която не е отделена от канализацията. Налични са противопожарни средства, няма адсорбенти и технически средства за контрол на темтературата.
Представените по време на проверката отговорни лица не са писмено упълномощени.
Оборотните количества от употребяваните ОХВС се съхраняват в шкафове, разположени в производствените помещения. Шкафовете не са осигурени със съоръжения за събиране на ОХВС при евентуални разливи.
Не е изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС.
Представя се документация съдържаща процедури, както и документи за проведено обучение за безопасност на лицата, работещи с ОХВС. Няма налична инструкция за обезвреждане на отпадъци, както и инструкция за собствен контрол.
Контрол по изпълнение на Регламент (ЕО) 850/2004 за вещества, проявяващи свойства на устойчиви органични замърсители
Дружеството използва в производствената си дейност изкуствена и естествена кожа. Към момента на проверката, не се представя информация за произхода на изкуствената кожа.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатирани несъответствия на обекта са направени предписания и са поставени срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.