Съдържание

Посетители

В момента има 487  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„И. Г. Турс“ ЕООД - с. Поленица, общ. Сандански

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „И. Г. Турс“ ЕООД - с. Поленица, общ. Сандански

 

На основание Заповед № 32/05.02.2018 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.02.2018 г. се извърши проверка на място на хотел „Медите”, експлоатиран от „И. Г. Турс“ ЕООД, находящ се в с. Поленица, общ. Сандански.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните инсталации и помещения:
- климатични инсталации;
- места за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- хотелиерска и ресторантьорска дейност. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 06-20/15.02.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
За осигуряване климатизацията на обекта са налични и подлежат на контрол общо 3 броя стационарни климатични системи:
- 2 бр. климатични системи, всяка със заряд над 5 тона CO2 еквивалент, заредени с флуорсъдържащ парников газ R 410А;
-1 бр. водохлаждащ агрегат, съдържащ над 3 кг контролирано вещество R 22, който към момента на проверката е временно недействащ и се съхранява неразхерметизиран на обекта, поради извършване на ремонтни дейност на територията на хотела.
При проверка на представените 3 бр. „Досиета на системите“ е установено, че се спазват изискванията за периодичност на проверките за течове. През 2016 г., 2017 г. и 2018 г. до момента няма установени течове на R 22 и R 410А.
Проверките за течове и сервизното обслужване се извършват от лице притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
При проверката е представен годишен отчет за 2017 г. с информация за експлоатираните на обекта стационарни климатични системи.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове. Извършваната от дружеството дейност е свързана с употреба на ОХВС при почистването и поддръжката на хотелската част, ресторантската част и басейните.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Към момента на проверката употребява и съхранява ОХВС, използвани за поддържане на басейните. Количествата дезинфекциращи и почистващи препарати за хотелската част се доставят своевременно при необходимост.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
При проверката е установено, че съхранението на ОХВС се осъществява в помещенията на дозаторната система, тъй като в момента се извършват ремонтни дейност на територията на хотела.
Не е налична документация по чл. 4, т.7-12 и чл. 9 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.