Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Интерхотел Сандански - България” АД – гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Интерхотел Сандански - България” АД – гр. Сандански

 

На основание Заповед № 31/05.02.2018 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.02.2018 г. се извърши проверка на място на обект „Интерхотел Сандански - България” АД, находящ се в гр. Сандански, паркова зона.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и помещения:
- котелно помещение с 2 бр. водогрейни котли;
- климатични инсталации;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- хотелиерска и ресторантьорска дейност. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 05-20/15.02.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Организирани източници от горивни процеси.
При необходимост на обекта се експлоатират 2 броя водогрейни котли с топлинна мощност по 1,744 MW всеки. Котлите изгарят дизелово гориво. Във връзка със спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп.), в началото на месец февруари 2018 г., дружеството е провело собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Проведените СПИ са валидни за 2018 г. и 2019 г. Резултатите от тях са представени в РИОСВ – Благоевград с Доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999г. и показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели, регламентирани в Приложение №7 към чл. 21, ал. 1 на Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г).
Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) 517/2014 и Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.)
На обекта се експлоатират 10 броя стационарни климатични инсталации, съдържащи флуорсъдържащ парников газ R 407 и 1 бр. климатична инсталация заредена с R 410А, като 5 бр. от системите са двукръгови.
Видно от представените при проверката „Досиета на системите“ е, че проверките за течове се извършват с необходимата честота. За двукръговите системи досиетата се водят за всеки отделен кръг.
Проверките за течове, сервизно обслужване, ремонт и добавяне на ФПГ се извършват от лице,притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
В РИОСВ – Благоевград е представена информация за 2017 г. във формата на Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове. Извършваната от дружеството дейност е свързана с употреба на ОХВС за почистване, отопление и дезинфекция.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламент REACH и Регламент CLP. Налична е документация за дистрибутори/производители. Предоставени се информационни листове за безопасност с версия от 2010 година. Химикалите се съхраняват в оригинални опаковки, етикетирани и класифицирани, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на употребяваните в хотела ОХВС за почистване, отопление и дезинфекция се осъществява в обособени за целта осем места (складове). Всички места са обозначени с указателни табели на входа, с осигурен ограничен достъп и определени отговорни лица за съхранението. Складовете са осветени, вентилирани, налични са където е приложимо адсорбенти, противопожарни средства и са обозначени категориите на опасност на съхраняваните ОХВС. Не се наблюдават разливи и разсипвания на ОХВС.
Дружеството притежава информационни листове за безопасност за употребяваните ОХВС, но не всички са налични и актуални.
Представената оценка за безопасността на съхранение на ОХВС (версия 1), изготвена съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ, е необходимо да бъде актуализирана.
Представена е актуална документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.