Съдържание

Посетители

В момента има 458  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гр. Разлог, експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3, ЕИК 811047831

 

На основание Заповед №38/06.02.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.02.2018 г. се извърши планова проверка на място и по документи на ПСОВ, гр. Разлог, и се състави Констативен протокол №01-07/12.02.2018 г.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград Решение по ОВОС №1/2003 г. за “Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Разлог. Алтернатива І” и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по ОВОС №1/2003 г.
Проверени са 5 бр. условия от решението по ОВОС:
ІІІ.1. Община Разлог да изпълнява изискванията на Разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
ІІІ.2. Да се води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба №10 (ДВ, бр.151/98 г.).
ІІІ.3. Отпадналите от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак да се третират съобразно изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак (ПМС №260, ДВ, бр.101/2000 г.).
ІІІ.4. Отпадъците да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС.
ІІІ.6. Данните от собствения мониторинг да се предоставят ежемесечно за сведение в РИОСВ - Благоевград.

2.2. Компонент „Води”
Проверката е на основание Закона за водите (ЗВ, ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

2.3. Фактор „Отпадъци”
Проверката е на основание Закона за водите (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

2.4. Фактор „Опасни химични вещества и смеси”
Проверката е на основание Закона за водите (ЗЗВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №01-07/12.02.2018 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по ОВОС №1/2003 г.

При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2 Компонент „Води”
Оператор на ПСОВ, гр. Разлог е „В и К“ ЕООД, Благоевград. За ползване на р. Изток с цел заустване на отпадъчни води на изход от канализационната система с ПСОВ, гр. Разлог от директора на БДЗБР е издадено Разрешително за заустване №4311117/29.03.2013 г с титуляр община Разлог. Същото е изменено в частта „ИЕО по потоци и места за заустване“ с Решение №ПО-01-36/29.03.2016 г. Операторът съгласно изискванията на ЗВ изпълнява задълженията си по придобитите права на Разрешителното за заустване. Дружеството изпълнява собствения мониторинг на заустване на отпадъчните води, протоколи от изпитване по описа на акредитираната лаборатория при „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград се представят ежемесечно в РИОСВ – Благоевград. Не са установени отклонения от ИЕО по показателите, заложени в Разрешителното за заустване. Изпълняват се параметрите на Разрешителното за заустване. С ПП №1-11/12.02.2018 г. от РЛ – Благоевград е извършено пробовземане на отпадъчните води на изход на ПСОВ преди заустване за емисионен контрол. Във връзка с входирано писмо за нарушаване на целостта на пломбата на савака на дъждопреливника и в изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване в частта „Изисквания към пречиствателната станция“, на основание чл. 126, ал. 3 от ЗВ се извърши ново пломбиране на савака (разположен в савачната шахта след дъждопреливника, отворено състояние) с пломба на МОСВ/РИОСВ-Благоевград.

3.3. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедурата по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците, в РИОСВ – Благоевград има заверени работни листове за отпадъци с кодове 190801, 190802, 190805, 190809, 190810 ⃰, 160708 ⃰, 150110 ⃰ и 200121⃰ за ПСОВ Разлог. Проведена е процедурата по основно охарактеризиране на отпадък с код 190802. При проверката се представят 8 бр. отчетни книги за генерираните производствени и/или опасни отпадъци по Приложение №1, заверени в РИОСВ – Благоевград на 31.07.2013 г., същите се водят съгласно нормативните изисквания. През 2017 г. са предавани опасни отпадъци с код: 150110 ⃰ , 160506 ⃰ и 200121⃰, за което се представя договор от 04.08.2017 г. с „Еко-Резулт“ ЕООД, и приемо-предавателен протокол от 11.08.2017 г. За предадените опасни отпадъци на 11.08.2017 г. не се представят идентификационни документи. Предаването на опасни отпадъци е еднократно. Съхранението на отпадъците се извършва на обособени за целта места и складове, обозначени с кодовете на отпадъците. Утайките се съхраняват на изсушителни полета за отпадък с код 190802, има одобрен от РИОСВ – Благоевград доклад от основно охарактеризиране на отпадъка от 19.05.2015 г., но до момента няма предаване н този отпадък.

3.4. Фактор „Опасни химични вещества и смеси”

- контрол по изпълнение на изискванията на регламент (ЕО)1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО)1272/2008 (CLP)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Към момента употребява единствено флокулант с търговско наименование „FST 501“ и нафта за отопление. Химикалът се получава от „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД, гр. Велико Търново, последната доставка е от дата 12.09.2016 г. Към момента на проверката наличното количество е 250 кг (5 торби по 25 кг.). Налично е досие по чл. 36 от REACH и се представя документация по чл. 35 от Регламент REACH. Нафтата е с последна доставка на 15 т през февруари 2018 г. от доставчик “Сакса“ ООД, гр. Нови Искър.
- контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011г.).
Помещението, в което се съхранява флокуланта е с ограничен достъп, осветено и вентилирано. Нафтата се съхранява в подземен бетонов резервоар с капацитет 2.5 т. На площадката не са налични информационни листове за безопасност на флокуланта и нафтата. Налични са инструкции за обезвреждане на отпадъци (чл. 11 от Наредбата), инструкция за безопасност и здраве при работа с флокуланта, инструкция за безопасността на труда и противопожарната охрана при работа и съхранение на ХВС (чл. 8 от Наредбата), програма за обучение (чл. 10 от наредбата) и Заповед по чл. 7 от Наредбата. Представената оценка на безопасността на съхранение на ОХВС от дата 14.09.2016 г. се нуждае от актуализация поради въвеждането на дизеловото гориво в нея и т. 3, която липсва в тази версия. Версията съдържа единствено корекциите, които са извършени от предписанията от 2013 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда.
За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставен срок, и отговорник за неговото изпълнение. За тяхното изпълнение ще бъде извършена последваща проверка по документи.