Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Стримона Строй“ ЕООД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Стримона Строй“ ЕООД – гр. Петрич

 

На основание Заповед № 16/17.01.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.01.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Производствен цех за метални конструкции и части за тях“, гр. Петрич, изход на гл.път за ГКПП-Златарево, местност „Алмалък омондрос“, общ. Петрич“, стопанисван от „Стримона Строй“ ЕООД, гр. Петрич, ул.“Тракия“ № 11, обл. Благоевград.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл. изм.и доп.).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта
Предметът на дейност на фирмата включва производство на метални конструкции и монтажа им до изграждане на индустриални сгради и съоръжения; металообработка и производство на стоманени корпуси за машини и части за тях.
Извърши се проверка на производствените цехове, складовите помещения за съхранение на опасни химични вещества; обособени територии за съхранение на отпадъци; охлаждащи системи.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 1-28/25.01.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Употребява и съхранява ОХВС в различни категории на опасност както и газови бутилки под налягане.
Дружеството не извършва внос или износ на ОХВС. Ползват се доставчици и дистрибутори, които са в рамките на ЕС.
Налична е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват изискванията на чл. 35 от Регламента. Предоставена е документация за доставчици, списък на употребяваните вещества и смеси, класифицирани в съответствие с дял ІІ от Регламент 1272/2008(CLP), актуални информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Приложение ІІ от REACН.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособен склад за който е изготвена и представена адекватна и актуална оценка на безопасността на съхранение. Газовите бутилки под налягане се съхраняват в обособени метални стойки, доставени от дистрибутора.
Складът за съхранение на ОХВС отговаря на изискванията на чл. 6 на Наредбата. Налична е документация по чл. 4, т. 7-11 на Наредбата и същата е актуална към момента на проверката.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството се проверява за първи път, относно спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Организирани емисии от горивни процеси на обекта няма – производствените помещения не се отопляват.
Емисии от производствена дейност – емисии от летливи органични съединения.

На обекта в обособено за целта хале се извършва дейност „Нанасяне на покрития върху метални повърхности“ с продукти, съдържащи летливи органични съединения (ЛОС). Същата подлежи на контрол, съгласно т. 2.3. от Приложение № 1 на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС) изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003 г.с изм. и доп.).

Дружеството е представило в РИОСВ-Благоевград в законоустановения срок Декларация за количествата употребени органични разтворители през календарната 2016г., съгласно която не се превишава праговата стойност за консумация на разтворителите (ПСКР), регламентирана за извършваната дейност в т. 8 на Таблица 1 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 на Наредба № 7/2003 г.

В цех „Разкрой“ е инсталирана лазерна машина за рязане на метал, съоръжена с охладителна система, съдържаща 3,5 кг R407 С, съответстващи на 6,21 тона СО2 еквивалент. В тази връзка системата подлежи на контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове.
В момента на проверката не се представя „Досие на системата“.

3.3. Фактор „Управление на отпадъците“

Дружеството извършва производствена дейност само на проверяваната площадка. За всички видове отпадъци, генерирани от дейността, с изключение на опаковките от хартия и картон е проведена процедура за класификацията им.
Заверените отчетни книги за отпадъци по приложение № 1 на Наредбата № 2 (ДВ, бр. 10/2013 г.) се водят редовно. Ежегодно са изготвяни отчети за отпадъците, които са изпращани в ИАОС, гр. София.

Отпадъците се предават на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО.

От Директора на РИОСВ-Благоевград има издадено становище по доклад за основно охарактеризиране за отпадъка предназначен за депониране.
Местата за съхранение на отпадъците са обозначени с кодовете на съхраняваните отпадъци. Опасните отпадъци се съхраняват на място с ограничен достъп. Налична е заповед за отговорните лица за опасни отпадъци.

Материалите влагани в производствения процес се закупуват от територията на страната. Готовата продукция не се опакова. Дружеството не се явява задължено лице за заплащане на продуктова такса – опаковка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл. изм.и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.