Съдържание

Посетители

В момента има 540  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Гехард“ ЕООД – гр. София

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Гехард“ ЕООД – гр. София

 

На основание Заповед № 24/24.01.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.01.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“, гр. Банско, ул. „Пирин“ № 96, стопанисван от „Гехард“ ЕООД – клон Банско, гр. Банско.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

Предметът на дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги.
Извърши се проверка на складове за съхранение на ОХВС, котелно, охлаждащи инсталации със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 2-28/30.01.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Оформено е досие съгласно чл. 36 от REACH, което включва информация за ОХВС, списък на доставчиците/дистрибуторите и ИЛБ на употребявани вещества и смеси. Предоставените ИЛБ са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), но няма налични ИЛБ за всички употребявани към момента на проверката ОХВС.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени складови помещения за които е налична оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, която се нуждае от актуализация поради съхраняване на нови ОХВС.
Всички обособени помещения за складиране са с осигурена транспортна достъпност. Не са налични адсорбенти за евентуални разливи и указателни табели за категориите на опасност на съхраняваните химикали. Не се наблюдават разливи на химикали и няма нарушени опаковки. За съответните несъответствия с изискванията на чл. 6 от Наредбата за всеки от складовете са дадени предписания.
Налична е актуална документация по чл. 4, т.8-11 от Наредбата. Документацията по чл. 4, т. 7 от Наредбата е нужно да се актуализира и към момента на проверката не се предоставя обучение на новопостъпилите лица, отговорни за съхранението на ОХВС.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на хотелската част и на басейна се ползват два броя котли, предназначени да изгарят природен газ. Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини), с топлинна мощност над 0,5 MW и подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). До момента на проверката не са провеждани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Няма изпълнени и съгласувани с РИОСВ- Благоевград точки за вземане на проби. Котлите се ползват целогодишно (с прекъсване от средата на месец април до м. май).
3.2.2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) 517/2014 и Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.).
За охлаждане през летния сезон се ползва стационарно климатично и хладилно оборудване. При проверката се представят досиета на системите, съгласно Приложение № 3 към чл. 29 от Наредба № 1/2017 г. В досиетата са отразени необходимият брой проверки за течове, съгл. изискванията на чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) №514/2014. Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Оборудването е етикетирано съгласно изискванията.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.с посл.изм.и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.