Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Астера Първа Банско“ ЕАД – гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Астера Първа Банско“ ЕАД – гр. Банско

 

На основание Заповед № 25/24.01.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.01.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на „Хотел и Спа Астера Банско“, гр. Банско, ул. „Стражите“ № 8, стопанисван от „Астера Първа Банско“ ЕАД, гр. Варна, р-н Приморски.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Предметът на дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.
Извърши се проверка на склада за съхранение на опасни химични вещества, котелно помещение, охлаждащи системи.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 3-28/30.01.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и производители. Смесите са класифицирани съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 и притежават ИЛБ, а някои и разрешение за предоставяне на пазара от МЗ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособено помещение, вентилирано, осветено и с ограничен достъп. Химикалите се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи.
Не е предоставена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС. Налична е документация по чл. 4, т. 7-11 на Наредбата и същата е актуална към момента на проверката.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на хотелската част са инсталирани три броя котли, предназначени да изгарят дървесни пелети. Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини). Два от котлите са с топлинна мощност над 0,5 MW и подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). До момента на проверката не са провеждани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Няма изпълнени и съгласувани с РИОСВ- Благоевград точки за вземане на проби. Котлите се ползват само през отоплителният сезон- м. ноември- м. април.

3.2.2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) 517/2014 и Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.).

За охлаждане през летния сезон е инсталирано стационарно климатично оборудване. При проверката се представят досиета на системите, съгласно Приложение № 3 към чл. 29 от Наредба № 1/2017 г. В досиетата са отразени необходимият брой проверки за течове, съгл. изискванията на чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) №514/2014. Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Оборудването е етикетирано съгласно изискванията. Спазват се изискванията за представяне на годишни отчети.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.с посл.изм.и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.