Съдържание

Посетители

В момента има 362  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Балкан Холидейз Сървисис” ЕООД - клон Банско

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Балкан Холидейз Сървисис” ЕООД - клон Банско

 

На основание заповед №14/17.01.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.01.2018 г. се извърши проверка на място на хотел „Стражите”, експлоатиран от „Балкан Холидейз Сървисис“ ЕООД, находящ се в гр. Банско, ул. „Глазне“ №7.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- котелно помещение с 2 бр. котли;
- климатични инсталации;
- места за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- хотелиерска и ресторантьорска дейност. Хотел „Стражите“ е със сезонен режим на работа- от м. ноември до средата на м. април. При проверката е съставен Констативен протокол №3-06/23.01.2018 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на хотелския комплекссе ползват два броя котли, предназначени да изгарят природен газ. Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини), с топлинна мощност над 0,5 MW и подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). До момента на проверката не са провеждани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Няма изпълнени и съгласувани с РИОСВ- Благоевград точки за вземане на проби.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.).
За климатизация на залата за боулинг се ползват колонни климатични системи, съдържащи над 3 кг контролирани вещества- фреон R 22. При проверката се представят „Досиета на системите”, в които са отразени необходимият брой проверки за течове за 2017 г. и 2018 г. Проверките са извършени от лице притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене. Не са отразени течове на R 22 и към момента не са предприети действия за извеждането му от системите. Дружеството има задължение в срок до 15.02.2018 г. да представи в РИОСВ- Благоевград, годишен отчет за стационарните климатични инсталации за предходната 2017 г.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Употребяват се химични вещества за почистване и дезинфекция на стаите, общите помещения и басейна в спа зоната. Употребяваните препарати за почистване и дезинфекция на стаите и общите части се закупуват от „Метро“ и са на официални производители. За поддръжка на басейна се употребяват препарати и смеси, които се закупуват, и за които не се представят информационни листове за безопасност. Съхраняват се в общо помещение, в което няма осигурен ограничен достъп и отговорно лице за съхранението. Наличен е пожарогасител. Не са предприети мерки за предотвратяване изпускането на ОХВ и смеси в следствие на разливи. В момента на проверката не се установени разливи на ОХВ и смеси- същите се съхраняват в оригинални опаковки.
В подземен резервоар се съхранява нафта, като резервно гориво за котлите, като същата е доставена през 2007 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.