Съдържание

Посетители

В момента има 249  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Опус 44“ ООД - гр. Марикостиново, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Опус 44“ ООД - гр. Марикостиново, общ. Петрич

 

На основание Заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 16.01.2018 г. се извърши проверка на място на обект „Цех за производство на врати за кухненски мебели“, находящ се в с. Марикостиново, общ. Петрич, експлоатиран от „Опус 44” ООД, с. Марикостиново.

1. Цел на проверка
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- Цех №2 - разкрояване на фурнир и нанасяне на покрития;
- Цех №3 - сглобяване и шлайфане на детайли и залепване на фурнир;
- Цех №4 - разкрояване и профилиране на детайли;
- Цех №5 – използва се за склад на суровини;
- Складово помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Места и помещения (складове) за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основната дейност на дружеството е производство на врати за кухненски мебели. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 02-20/16.01.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси
За отопление и осигуряване на технологичните си нужди дружеството експлоатира 5 броя котли, изгарящи дървесни отпадъци (изрезки и трици). Всички котли са с топлинна мощност под 0,5 MW и не подлежат на контрол чрез измервания.

3.1.2. Организирани източници на емисии от производствени дейности
Извършваната от дружеството дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“ подлежи на контрол, съгласно т. 2.4. на Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №7/2003 г.
През 2017 г. в цеха за нанасяне на покрития е монтирана нова камера, съоръжена с филтри за пречистване на емисиите от ЛОС, преди изпускането им в атмосферния въздух, посредством въздуховод над покрива на сградата. С монтирането на новата камера е преустановена експлоатацията на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, включваща 4 бр. кабини със самостоятелни изпускащи устройства и вани за водна очистка след тях, която регистрирана в електронния регистър чл. 30л от ЗЧАВ през 2013 г.
Съгласно представената в РИОСВ – Благоевград Декларация за консумираните органични разтворители през календарната 2016 г. не се превишава праговата стойност за консумацията на разтворителите ( ПСКР > 15 t/g ) за извършваната дейност, регламентирана в Таблица 1 на Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.

3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.)
Дървообработващите машини, разположени в Цех № 2 и Цех № 3 са обхванати от аспирационна система, отвеждаща дървесния прах в ръкавни филтри.
В Цех № 4 е изградена инсталация за отвеждане на отделяните дървесен прах и трици в бункер, посредством два броя циклони. Площадката под бункера се поддържа чиста.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Употребяваните опасни химични вещества и смеси (лепила, разредители, катализатори, урея - формалдехидна смола, акрилни и винилацетатни лепила и бои) са класифицирани като „запалими“, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Не се извършва директен внос или износ на опасни химични вещества и смеси, поради което дружеството няма задължение за регистрация и нотификация на веществата в Европейската комисия по химикали. Доставчиците на ОХВС са от Република България и Гърция.
Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията на чл. 35 от същия регламент.
При проверката е предоставена документация включваща:
- информационни листове за безопасност за употребяваните ОХВС на български език, с актуални версии, отговарящи на изискванията на Приложение II от REACH;
- списъци на употребяваните вещества и смеси и количества;
- списъци на ползваните дистрибутори и информация за производителите на употребяваните ОХВС.

Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
Извършена е проверка на производствените халета, камерата за нанасяне на покрития и склада за съхранение на ОХВС.
В склада се съхраняват вещества и смеси с категория на опасност „запалими“. Същият представлява самостоятелно обособено помещение с ограничен достъп, с осигурена вентилация и осветление, пожароустойчив под, без изход към канализацията и са налични адсорбенти.
В момента на проверката не са налични пожарогасители, но е представен договор с оторизирано лице за поставяне и тази мярка е описана в представената на място актуална версия на оценката на безопасността на съхранение на ОХВС. Оценката е изготвена, съгласно формата заложен в Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ, и включва всички налични към момента ОХВС, които се употребяват и съхраняват на обекта.
Налични са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.
На местата, където се употребяват и съхраняват ОХВС са поставени указателни табели, налични са лични предпазни средства (ръкавици и маски).

3.3. Фактор „Отпадъци”
За отпадъците, които се генерират от производствената дейност на дружеството е проведена процедура по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр.66/2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32/2017 г.). Отпадъците се съхраняват на обособени за целта места, обозначени с кода на съответния отпадък, като за опасните отпадъци е осигурен ограничен достъп. Със заповед на управителя са определени отговорни лица за управление на опасните отпадъци, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 2, т. 5 от ЗУО.
Представени са 7 броя отчетни книги, заверени в РИОСВ-Благоевград на 24.06.2013 г., както и в момента на проверката. Същите се водят съгласно нормативните изисквания.
Дружеството извършва оползотворяване на генерирани от дейността си отпадъци (трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири и отпадъци, неупоменати другаде), за което има издаден Регистрационен документ № 01-РД-226-0/12.02.2013 г. от Директора на РИОСВ – Благоевград.
За образувания при оползотворяването отпадък (сгурия, шлака и дънна пепел от котли) има доклад от основно охарактеризиране и издадено становище от РИОСВ – Благоевград за депонирането му. За дейността по оползотворяване се води 1 бр. отчетна книга по Приложение № 4, съдържаща хронологични записи. Същата е заверена в РИОСВ – Благоевград, както и в момента на проверката.
Предаването на отпадъците се извършва въз основа на писмени договори с фирми, притежаващи необходимите документи по ЗУО. За предадените опасни отпадъци се представят идентификационни документи. Записите в представените документи за предаването на отпадъците съответстват на записите във водените на обекта отчетни книги.
Задълженията си по чл. 59, ал. 1 от ЗУО дружеството изпълнява чрез „Булекопак“ АД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
РИОСВ – Благоевград ще следи стриктно за изпълнение на поставените предписания. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.