Съдържание

Посетители

В момента има 396  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Вито 2005” ООД - с. Брезница

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Вито 2005” ООД - с. Брезница

 

На основание заповед №4/03.01.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.01.2018 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на обувки”, находящ се с. Брезница, общ. Гоце Делчев, ул. „Татарка“ №1.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“, фактор „Отпадъци“ и „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на цех за производство на обувки, в който се извършват следните дейности:
- разкрояване на саи;
- ушиване на саи;
- конфекциониране на обувки;
- отопление на цеха в обособено помещение (котелно).

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на саи на ишлеме (получава поръчките от други юридически лица) и готови обувки (за вътрешен пазар). Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №2-06/11.01.2018 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси

За отопление се ползват два броя котли, предназначени да изгарят твърдо гориво (дърва и въглища). Котлите са със отделни изпускащи устройства (комини), с топлинна мощност под 0,5 MW и не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).

3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси

Дейността „Производство на обувки” попада за контрол съгласно Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). В помещението за конфекциониране на готови обувки е изградена вентилационна система за улавяне емисиите на летливи органични съединения, към която са включени емисиите от местата за нанасяне на лепила. В помещението за ушиване на саи, където се извършва спомагателно залепване, над мястото за залепване не е изградена локална аспирация.
Инсталацията не е регистрирана по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.).

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството е провело процедура по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), като при проверката е установено генериране и на друг отпадък, за който не е извършена класификация. Отпадъците се съхраняват в котелното помещение, обозначени със съответните кодове. Дружеството притежава регистрационен документ издаден от РИОСВ- Благоевград за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци. Транспортните средства, които са вписани в регистрационният документ вече не са собственост на дружеството и не се извършват дейности по транспортиране на отпадъци. За изпълнение на задълженията по чл. 59 от ЗУО, като лице пускащо на пазара опаковки, „Вито 2005“ ООД е член на организация. Представя се Удостоверение за членство.
При проверката не се представят отчетни книги по Приложение №1 и Приложение №2 (взети са от счетоводната къща).

3.3. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.

3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси.
Към момента на проверката са налични единствено оборотни количества от лепилото, т. е. употребяват се в момента. Няма налични количества лепила и разтворители, които да се съхраняват. Наличните и употребявани количества ОХВС се предоставят от възложителите на поръчките на ишлеме. От възложителите не са предоставени информационни листове за безопасност за ОХВС.

3.3.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранение на ОХВС при по- големи заявки се осъществява в обособен шкаф в помещението за конфекциониране. Работещите с ОХВС притежават лични предпазни средства. Мерките за управление на риска при работа с ОХВС отговарят на изискванията на Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ, ЗУО и ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.