Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Мело - 98” ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Мело - 98” ООД - гр. Сандански

 

 

На основание заповед №385/28.11.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.12.2016 г. се извърши проверка на място на „Оранжериен комплекс Мело”, находящ се в землище на с. Дамяница, общ. Сандански.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Парокотелна централа (ПКЦ) – 2 бр.;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси – 2 бр.;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - почвено отглеждане на зеленчуци (домати и краставици), чрез капково напояване. Оранжерийният комплекс е разположен върху 133 дка и се състои от 4 бр. оранжерийни блока по 30 дка и 1 бр. от 13 дка. При проверката не се извършва производствена дейност. През календарната 2016 г. такава е извършвана от края на м. януари да края на м. юли.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Източници на емисии от горивни процеси:
За отопление на оранжерийния комплекс се, използват 2 бр. ПКЦ. Във всяко котелно са инсталирани по 2 бр. водогрейни котли „тип ВКМ- 3.5”, и по 2 броя котли тип „ВК-5”. Котлите са преустроени да изгарят твърдо гориво- въглища и биомаса (пелети от костилки от маслини от Р Гърция). Димните газове се изпускат посредством 4 бр. изпускащи устройства- общо 4 бр., по 2 бр. за всяка ПКЦ.
Съгласно наличната техническа документация след преустройството котлите са със следните мощности: от 5 MW на 2,5 MW и от 3,5 MW на 3 MW.

При извършен обход на оранжерийния комплекс е констатирано:
1. Към двете котелни са изградени по два навеса, под които се съхраняват въглища и пелети от маслинови костилки.
2. Констатира се, че на четири места са оформени депа за съхранение на текстилни отпадъци – до двете котелни има навеси с текстилни отпадъци и в една от сградите, където по принцип се обработва и съхранява продукция от оранжерийния комплекс. До ПКЦ – 1 изграденият навес е с приблизителни размери – 9 м х 4,4 м х 3,5 м и е запълнен текстилни отпадъци. Също така до бункерите за подаване на гориво на ПКЦ – 1 са складирани бали с памперси (отпадъчни).
Текстилните отпадъци не се генерират от производствената дейност на дружеството. Същите се вземат от други дружества, като при проверката не се представят договори, въз основа на които са придобити.

3. При проверката не се представят дневници за котлите, в които да е отразен работния режим.

4. Последните собствени периодични измервания са проведени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г. В резултат на СПИ е наложена текуща месечна санкция с НП № С-06-06/04.03.2013 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград. Същата не е спряна по време на неотоплителния сезон (за което дружеството е внесло молба, на основание чл. 69в от ЗООС, тъй като служителите не са допуснати до обекта (КП № 29-06/07.06.2013 г.). През 2015 г. и 2016 г. не са провеждани СПИ. Съгласно чл. 31, ал.1, т. 2 от Наредба № 6/1999г. (ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп.) дружеството има задължение да извършва СПИ един път в рамките на две календарни години. С тези действия е нарушен чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.)

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Извършена е проверка на склада за съхранение на торове. При проверката се установи, че се съхраняват минимални количества (останали от предишния сезон-януари-юли), около 200 кг. Складовото помещение е с ограничен достъп, сигнализирано и с циментов, непропусклив под. Поради наличие на теч от покрив аима наличие на вода по пода.Торовете са в оргинални опаковки поставени върху дървени скари.
Не беше осигурен достъп до склада за съхранение на препарати за растителна защита. Отговорното лице е в отпуск, поради това, че дружеството не извършва производствена дейност.
Изградени са две нови помещения за приготвяне на подхранващите разтвори. С това дружеството ще разполага с четири помещения за приготвяне и подаване на хранителни разтвори чрез капковото напояване. По този начин се обхваща цялата територия на оранжерийния комплекс.
Дружеството има задължение да актуализира оценката за съхранение на опасни химични вещества и смеси при настъпили промени в използваните химични вещества и смеси, както и да има актуални информационни листове за безопасност за всички тях.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96/2008 г.) за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

  • Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.) Срок: 15.01.2017 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирано несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и поставен срок за неговото изпълнение.

За констатираното нарушение с изискванията на екологичното законодателство в т. 3.1. по компонент „Атмосферен въздух“ ще се предприемат действия за налагане на акт за установяване на административно нарушение.