Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог"

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Община Разлог за «Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог», обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда

 

 

На основание Заповед № 386/28.11.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.12.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително № 519-HО/2015 г. на Община Разлог за «Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог», обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 519-НО/2015 г. на Община Разлог за Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда находящо се в местността «Кривосер», землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, включващо:
• Клетка № 1.
• Клетка № 2.
• Клетка № 3.
• Клетка № 4.
Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:
1. Инсталация за компостиране на зелени отпадъци (открита);
2. Инсталация за сепариране;
3. Клетка 5 за временно съхраняване на земни маси

2.2 Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е във връзка със следните условия:
• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешителното;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии;
• Условие № 15 - Преходни и анормални режими на работа.

3. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 519-HО/2015 г. на Община Разлог за «Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог», обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда

Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително
Инсталацията не е въведена в експлоатация по реда на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана уредба.
Условие № 3 Обхват
Условие 3.4 – Регистрирана е общинска фирма която отговаря за стопанисване на депото.
Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Изградени са но не се експлоатират Клетки №1 и №5.

4. Предписания:

1. Да изготви план за собствен мониторинг, в съответствие с условията в Комплексното разрешително и да бъде съгласуван от ИАОС.
Срок: Преди въвеждане в експлоатация
Отговорник: Кмет на общ. Разлог

2. Да се изпълнят условията в комплексното разрешително.
Срок: Преди въвеждане в експлоатация
Отговорник: Кмет на общ. Разлог

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.
В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 56-02/08.12.2016 г.