Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ПИРИНПЛАСТ“ АД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ПИРИНПЛАСТ“ АД – гр. Гоце Делчев;
Обект: Завод за производство на изделия от пластмаса – гр. Гоце Делчев

 

 

На основание Заповед № 364/07.11.2016г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.11.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Завод за производство на изделия от пластмаса“с адрес: гр. Гоце Делчев, Промишлена зона, стопанисван от „Пиринпласт“ АД, гр. Гоце Делчев, Промишлена зона.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Дружеството извършва производствена дейност само на проверявания обект. Проверени бяха следните инсталации:
- Цех „Екструзия“ № 1;
- Цех „Екструзия“ № 2;
- Инсталация за сито и флексо печат;
- Склад за готова продукция;
- Склад „Материали“;
- Склад „Опасни химични вещества“.
В момента на проверката предприятието произвежда изделия от полипропилен, полиетилен, полистирол и поликарбонат, които предлага на пазари в рамките на Европейския съюз.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 19-28/16.11.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Съхранението на химичните вещества и смеси се осъществява в два обособени склада. В склад „Материали“ се съхранява гранулиран оцветител (мастърбач), а в склад „Опасни химични вещества“ се съхраняват боите, разтворителите използвани в производствената дейности и горивно-смазочните материали, използвани за техническа поддръжка на машините.
За всички описани химични вещества и смеси са предоставени информационни листове за безопасност, получени по официален път от доставчиците.
Актуална е документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и оценката за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

1. Източници на емисии от производствена дейност – емисии от ЛОС от участък „флексопечат“ и участък „ситопечат“.
Участъка за ситопечат към момента на проверката не работи. Дейностите флексопечат и ситопечат попадат в обхвата на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм.и доп.), съгл. Приложение № 1, т.8 – Печатане.
С вх. № 504/11.02.2016 г. в РИОСВ – Благоевград е представена Декларация за изразходваните количества органични разтворители, които са под праговите стойности за консумация на органични разтворители (ПСКР).
2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент № 842/2006 г. и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой.
В производствената дейност за охлаждане на екструдерите се използват 8 бр. хладилни инсталации. Спазва се периодичността на извършваните проверки за течове, видно то записите в представените досиета на системите. Проверките са извършени от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
Тъй като системите, съдържащи охлаждащ агент R22, не са показали течове, такъв до момента не е извличан.
Дружеството има задължение, съгласно чл. 12 от Регламента от 01.01.2017 г. хладилното оборудване да бъде етикетирано, като на етикетите да бъде посочено количеството ФПГ като маса в килограми и в тона CO2 еквивалент, както и ПГЗ на съответния ФПГ.
С вх. № 504/11.02.2016 г. е представен годишен отчет за 2015 г. за експлоатираните 8(осем) броя хладилни инсталации.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници

Няма предписания

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.