Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ „ИНВИКТО-ХРИСТО МИЛЕНКОВ“ - с. Церово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Инвикто – Христо Миленков” – с. Церово

 

На основание Заповед 342/14.10.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.10.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „площадка за дейности с отпадъци находящ се с. Церово, общ. Благоевград. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците“ и „КПКЗ, ЕО и ДА“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- места за съхранение на отпадъци;
- инсталациите и съоръженията.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 76-25/25.10.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

Дружеството притежава разрешение № 01-ДО-271-3/04.09.2013 г. за извършване на дейности с отпадъци, издадено от РИОСВ-Благоевград. Площадка №4 е включена в разрешението като дейностите са R12 и R13 на отпадъци с кодове 02 01 04, 07 01 13, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 16 01 04, 16 01 19, 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 17 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36 и 20 01 39.
За дейностите с ОЧЦМ:
- Площадката разполага с два кантара: 1 бр. електронна везна с товароносимост 60 т и 1 бр. кантар с товароносимост 1,5 т, които към момента не са калибрирани. Представя се оферта за калибриране от дата 17.06.2016 г.
- Представят се сертификати за произход;
- Оформяни са договори при приемане на отпадъци;
- На обекта е монтирано 24-часово видеонаблюдение. При проверката на същата се представят записи от 20.10.2016 г. и 16.10.2016 г.
За площадка №4, относно линията за раздробяване - не работи и същата е демонтирана. Балиране не е извършвано. Отпадъците се предават на „Унико 99“ ЕООД.
Представя се 1 бр. отчетна книга по приложение №2 от Наредба №1 (ДВ, бр.51/2014 г.), заверена от РИОСВ-Благоевград на 06.10.2015 г. Същата е водена с пропуски като за периода от м 12.04.2016 г. до м. 11.07.2016 г., липсват записи, както и за 11.07.2016 до 09.09.2016 г.
За ИУМПС:
- За приетите ИУМПС до момента са издадени 37 бр. удостоверения, същите са вписани и в отчетната книга;
- Представя се електронен регистър – води се компютърна система за приетите за разкомплектоване ИУМПС
- Площадката е с асфалтирана основа, в задната част е бетонирана, но има участъци, които не са бетонирани. ИУМПС се съхраняват и в част, която не е бетонирана. Няма изградена система за улавяне на площадковите води.
Обособени са съдове за съхранение на отпадъците от разкомплектоване на ИУМПС с кодове 13 02 08*, 13 05 03* и 16 01 07* – метални варели с вместимост 200 л, за които не е изградена обваловка. Компонентите подлежащи за повторна употреба, се съхраняват разделно на стелажи и в закрити помещения. При продажба не се оформят декларации по Приложение № 4 от Наредбата за ИУМПС (ДВ, бр.7/2013 г.). При проверката се представя отчетна книга по приложение № 4, заверена от РИОСВ- Благоевград на 06.10.2015 г. Същата е водена с пропуски, като липсват записи в таблица 2, III от 13.01.2016 до 16.09.2016 г. (третиран отпадък) за целия период в таблица № 4. Местата за съхранение на отпадъците са обозначени с надписи - код и наименование.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008).
- Т2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за което се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО.

Операторите, извършващи дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствени заплахи за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр.96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

Няма
4.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”

1. Да се изготви собствена оценка за непосредствена заплаха за екологични щети и на случай на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр.96/2008 г.) и да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Отг: Управител Срок: 25.11.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство ще бъде съставен акт за административно нарушение и са направени предписания с поставени срокове и отговорно лице за отстраняването им.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.