Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ „ИНВИКТО-ХРИСТО МИЛЕНКОВ“ - с. Черниче, общ. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „ИНВИКТО-ХРИСТО МИЛЕНКОВ“ - с. Черниче, общ. Симитли

 

На основание Заповед № 323/27.09.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 25.10.2016 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “Пункт за изкупуване на вторични суровини“, експлоатиран от ЕТ „Инвикто- Христо Миленков“, находящ се в с. Полето, общ. Симитли. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Фирмата извършва дейност свързана със събиране и съхраняване на отпадъци с цел последващото им оползотворяване.
Дейността се извършва на площадка с местонахождение: с. Полето, общ. Симитли – Площадка №1.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обектите върху факторите, които им въздействат, е съставен Констативен протокол № 68-24/25.10.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-271-3/04.09.2015 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е за дейности обозначени съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Площадка № 1
За площадката са разрешени дейности с отпадъци от: опаковки (в т.ч. метални); пластмаса; хартия и картон; ОЧЦМ; ИУМПС; ИУЕЕО; НУБА.
На площадката видимо не се извършва дейност. Има малки наличности на отпадъци, които се съхраняват на определените за целта места, обозначени с необходимите табели.
Извършва се предаване на наличните отпадъци въз основа на писмени договори с „Унико-99“ ЕООД.
При проверката се представя отчетна книга за отпадъците, водена съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Съгласно записите в същата, от 01.03.2016 г. на площадката няма приемани отпадъци, а от 09.07.2016 г. до момента на проверката няма третиране на отпадъци

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.