Съдържание

Посетители

В момента има 809  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Био Фючър“ ООД - с. Крупник, общ. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Био Фючър“ ООД - с. Крупник, общ. Симитли

 

На основание Заповед №351/21.10.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 31.10.2016 г. се извърши проверка на място на цех за производство на пелети, находящ се в с. Крупник, местност „Беглико“, общ. Симитли.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, Закона за защита от шума в околната среда,другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталация за производство на пелети;
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци;
- складове за съхранение на суровини и готова продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на дървесни пелети. Режим на работа- летен сезон- едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица, зимен сезон- трисменен (понеделник- петък), събота- двусменен. При проверката е съставен Констативен протокол №55-06/31.10.2016 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Фактор „Шум”

Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети, със секция за сушене на дървесни стърготини и трици (ротационна сушилня с директен контакт). На площадката е монтирана втора линия за производство на пелети, констатирано при проверка на 06.07.2016 г. по повод на постъпила жалба (КП №33-06/06.07.2016 г.), която в момента на проверката не работи. Същата не е въведена в експлоатация, за което са уведомени РО „НСК- Благоевград“ към РДНСК Югозападен район и община Симитли. До момента не са предприети действия от община Симитли, относно спиране на инсталацията по реда на ЗУТ, съгл. указания на РО „НСК- Благоевград“. С вх. №3604/03.10.2016 г. е представена от община Симитли Виза за изработване на инвестиционен проект за „Монтаж на технологична линия за производство на дървесни пелети“ и „Пристройка на съществуваща сграда за покриване и шумоизолация на линия за производство на дървесни пелети“.

Към момента обектът се експлоатира от „Био Фючър“ ООД, въз основа на Договор за наем между „Пеллегуд“ ООД и „Био Фючър“ ООД, за което не е уведомена РИОСВ- Благоевград. Промяната е констатирана при извършена проверка съвместно с Главният архитект на община Симитли на 06.07.2016 г. (КП №33-06/06.07.2016 г.).

Източници на шум в околната среда са: дробилка, разположена на открито под навес, чукова мелница, пелет преса, вентилатори и ротационна сушилня.

При проверката са извършени контролни измервания на еквивалентните нива на шум в околната среда по измерителен контур и в място на въздействие, съгласно утвърдения годишен план за контролната дейност за 2016 г. на РИОСВ- Благоевград. Резултатите от измерванията се съдържат в Протокол №480/31.10.2016 г. на РЛ- Благоевград- 02 към ИАОС- София.

Инсталацията е включена в списъка за 2016 г. за извършване на контролни измервания на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, които предстоят да се извършат.

3.2. Фактор” Отпадъци”

За производството на пелети дружеството ползва трупна дървесина. При товаро- разтоварната дейност и при съхранението на трупите се генерира отпадък от кори, за който до момента не е проведена процедура за класификация по реда на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр. 66/2014 г.). От дейността се генерират и други отпадъци- от почистване на пречиствателните съоръжения, от пресяването на готовите пелети (преди пакетиране), негодни дървесни материали (палета) и пепел. Дървесните кори се съхраняват на открито. Периодично се предават за транспортиране, като не се представят документи, удостоверяващи от кое лице се транспортират и точката, до която се транспортират. Останалите дървесни отпадъци се подават като гориво в котела на инсталацията. Периодично се приемат трици (талаш) и от външни лица, които също се изгарят. До подаването на отпадъците към котела, същите се съхраняват на закрито. За дейността по оползотворяване на отпадъци (R1), Директора на РИОСВ- Благоевград не е издавал регистрационен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г.). Документът се изисква , съгл. чл. 35, ал. 2, т. 5 и ал. 3 от ЗУО.

Дружеството не е провеждало процедура по реда на чл. 4 от ЗУО за страничен продукт. В РИОСВ- Благоевград не е представян и утвърждаван доклад за основно охарактеризиране на отпадъци, подлежащи на депониране. За битовите отпадъци за обекта е осигурен съд от ОбА Симитли, който се обслужва по график. Готовата продукция се изнася за Гърция. Материалите, които се влагат при опаковането се закупуват от българския пазар. Към момента на проверката не се констатира изгаряне на отпадъци- на открито или около района на обекта.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Отпадъци”

  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.). Срок: 15.11.2016 г.
  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград документите по чл. 78, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г.) за получаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъците. Срок: 15.12.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.