Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Фамили партнерс” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Фамили партнерс” ООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 332/07.10.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.10.2016 г. е извършена проверка на място на обект Винарна „Орбелия”, находящ се в местност „Марковица“, землище на с. Коларово, община Петрич, собственост на „Фамили партнерс” ООД гр. Петрич. Проверка е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за ферментация и съхранение на вино;
- хладилна инсталация;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Обект Винарна „Орбелия“ се проверява от РИОСВ Благоевград за първи път. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 67-11/25.10.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

Основната дейност, която дружеството осъществява на обекта е преработка на грозде и производство на бели и червени вина. С Решение № БД- 106-ПР/2008 г. на директора на РИОСВ Благоевград е съгласувано инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за консервиране на храни, цех за сушене на колбаси и цех за ферментация и съхранение на вино в имот № 059028, местност „Марковица“, земл. на с. Коларово. При извършване на проверката е констатирано, че в цитирания имот не са реализирани подобекти „Цех за консервиране на храни“ и „Цех за сушене на колбаси“. Извършено е преустройство и пристройки на съществуващо “Котелно“ в „Цех за ферментация и съхранение на вино“. Цитираният строеж е въведен в редовна експлоатация с Удостоверение № 53/06.12.2012 г. на Главния архитект на Община Петрич. В цеха са монтирани съдове за съхранение на вино с различен капацитет, ферментатори, плакнеща и пълначна машини. Изграден е склад за готова продукция и дегустационна зала. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден.

3.1 Компонент „Води”

Водовоземане – за питейно-битови и технологични нужди вода се ползва от каптиран извор, въз основа на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510439/23.08.2013 г., издадено то директора на Басейнова дирекция «Западнобеломорски район». Постоянни водоползватели на обекта – 5 души.
Отпадъчни води - на обекта се формират битово - фекални и промишлени отпадъчни води - от измиване на съдовете, използвани за ферментация и съхранение на виното и на цялата технологична линия. За бутилиране се ползват само нови бутилки, които само се изплакват. Смесеният поток отпадъчни води от обекта постъпват във водоплътна изгребна яма, разположена в имота. Представен е Договор от 01.03.2015 г. между „Енвиронман- Тео- Бъргария“ ООД гр. Петрич и „Фамили партнерс“ ООД за почистване на съоръжението, както и документи удостоверяващи извършването на услугата. Последното почистване през настоящата година е извършено на 29.06.2016 г.

3.2 Компонент „ Атмосферен въздух”

На обекта няма източници на емисии от горивни инсталации.
За технологични нужди се ползва хладилна инсталация, като същата не е етикетирана и не е възможно да се установи вида и количеството на охлаждащия агент. Съгласно предоставена информация на италиански език охлаждащия агент е R 22. До момента на проверката не е въведено Досие на системата и не са извършвани проверки за течове. За осигуряване на температурни условия в залата за съхранение на вино в бъчви е инсталиран стационарен колонен климатик със съдържание на охлаждащ агент R 410 А, в количество 3,9 кг. Инсталацията съдържа флуорсъдържащ парников газ в количество 8141 тона СО2 еквивалент и подлежи на контрол чрез проверки за течове един път годишно, съгласно чл. 4, §3, т. а от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. До момента на проверката не е въведено досие на системата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент „Атмосферен въздух“ - на основание чл.7, ал. 7 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/1996 г. с посл. изм. и доп.)

  • Да се представи в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количеството на охлаждащия агент в хладилната инсталация, използвана за технологични нужди. Срок: 25.11.2016 г. Отг.: Управителя
  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград копия на Досиета на системите на инсталациите подлежащи на контрол по чл. 17 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/1996 г. с посл. изм. и доп.). Срок: 25.11.2016 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответни предписания и са поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.