Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Бруната” ООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бруната” ООД - гр. София

 

На основание Заповед № 330/07.10.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.10.2016 г. се извърши проверка на място на обект „Отоплителна централа на биомаса“, находяща се в гр. Разлог, експлоатирана от „Бруната“ ЕООД, гр. София.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На площадката на отоплителната централа, гр. Банско е извършена проверка на:
- котел на биомаса;
- място за съхранение на суровината – трици;
- място за съхранение на генерирания отпадък - пепел.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на топлинна енергия и централизирано топлоснабдяване на „МБАЛ – Разлог“ ЕООД. Поради сезонния режим на работа отоплителната централа не работи в момента на проверката. Същият ще започне на 31.10.2016 г. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 44-20/27.10.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Отоплителната централа разполага с еди брой водогреен котел тип „JU-MMV”, с номинална мощност 1,5 MW, изгарящ биомаса (трици). За съхранение на триците в непосредствена близост до централата е изграден покрит контейнер, от който автоматично посредством шнек същите постъпват в котела. Преди изпускане в атмосферния въздух димните газове преминават за очистване през циклон.
През 2016 г. са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела на биомаса, тип „JU-MMV”, които са валидни за 2016 г. и 2017 г. Резултатите са представени с доклад и не показват превишения на нормите за допустими емисии по измерените показатели.

3.2. Фактор” Отпадъци”

За осъществяване на основната си дейност – производство на топлинна енергия, дружеството извършва изгаряне на отпадък с код 03 01 05 – трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и фернири, различни от упоменатите в 03 01 04*, които се приемат въз основа на писмени договори.
От горивния процес се образува отпадък с код 10 01 01 (сгурия, шлака и дънна пепел), който посредством шнек постъпва за съхранение в контейнет тип „Бобър“. Дружеството притежава заверен работен лист за класификация на горецитирания отпадък и има издадено от РИОСВ – Благоевград становище от основно охарактеризиране. Образуваният отпадък се се обезврежда чрез депонира на депо за твърди битови отпадъци, гр. Разлог, въз основа на писмен договор.
При проверката са представени и проверени 2 броя, заверени от РИОСВ – Благоевград отчетни книги по Приложение № 4. Същите се водят съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство.