Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ” ЕООД – гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ” ЕООД – гр. София

 

На основание Заповед №317/27.09.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.10.2016 г. е извършена проверка на място на производствената площадка „Цех за производство на пелети“ на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ” ЕООД, находяща се в с. Мосомище, общ. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Инсталация за производство на пелети от дървесни отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които ѝ въздействат, беше съставен Констативен протокол № 60-24/06.10.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За производството на пелети дружеството експлоатира инсталация включваща: чукова мелница за раздробяване на чипс; бункер, в който постъпва чипса; циклон; вентилатор за подаване на материала към ротационна сушилня; ротационна сушилня с индиректен контакт; котел за захранване на сушилнята с топъл въздух; искроуловител, разположен непосредствено след котела. Димните газове след сушилнята се изпускат в атмосферния въздух посредством комин с диаметър около 20 см и височина, над покривната конструкция на производственото хале, около 1,20 м. Изпускащото устройство след сушилнята е разположено след циклон, под покривната конструкция. Котелът е с мощност под 500 kW. След процеса на сушене дървесните стърготини, посредством транспортна лента, постъпват в пелет-преса за пелетизиране, след което се пакетират. Инсталациите за производство на пелети подлежат на контрол, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 2, буква „а“ от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
При проверката не се представя техническа документация за инсталацията за производство на пелети, както и удостоверение за въвеждане в експлоатация.

3.2. Направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

В момента на проверката не се извършва дейност, поради ремонта на пелет-пресата. За производството на пелети се извършва доставка на чипс от външни фирми. Договори за доставка не се представят. За извършване на дейност по третиране на отпадъци, дружеството не притежава документ издаден по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ, бр.53/2012 г.). За генерираните на обекта отпадъци не е извършена класификация на отпадъците по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.) и не се води отчетност по реда на Наредба №1 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Пелетите се опаковат в полиетиленови чували с вместимост 15 кг. и се реализират на територията на страната. Дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО. Не се представят документи, удостоверяващи заплащане на дължимата по чл. 59 от ЗУО продуктова такса опаковки за пуснатите на пазара опаковки.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград документи, удостоверяващи изпълнение на задължението по чл. 59 от ЗУО за периода от започване на дейността на инсталацията до 30.09.2016 г. Срок: 06.11.2016 г. Отговорник : Управител
  • Да се извърши в РИОСВ-Благоевград класификация на генерираните от дейността на обекта отпадъци по реда на чл.7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.) Срок: 06.11.2016 г. Отговорник: Управител
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград договори за приемане на отпадъци. Срок: 06.11.2016 г. Отговорник: Управител
  • Да се подаде в РИОСВ-Благоевград заявление за извършване на дейности по третиране на отпадъци, съгласно чл. 78 във връзка с чл. 35 от ЗУО. Срок: 06.12.2016 г. Отговорник: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство e направено предписание и поставен срок за изпълнението му.
За изпълнението на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.