Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„КИОГ“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КИОГ“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 324/30.09.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 13.10.2016 г. е извършена проверка на място и по документи на обекти на „КИОГ“ ЕООД, находящи се в гр. Благоевград и с. Изгрев, общ. Благоевград. Проверката беше комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството извършва дейност свързана със събиране и съхраняване на отпадъци с цел последващото им оползотворяване.
Дейността се извършва на площадки с местонахождение:
● гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ № 79, имот с идентификатор 04279.621.22 – Площадка № 1. На обекта се третират оловни акумулаторни батерии и маслени филтри.
● с. Изгрев, общ. Благоевград, УПИ ХVІ-300, пл.№ 000048 – Площадка № 2. На обекта се третират отработени масла, излезли от употреба гуми, маслени филтри и спирачни накладки.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обектите върху факторите и компонентите, които им въздействат, беше съставен Констативен протокол № 63-24/13.10.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-278-0/21.02.2014 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е за дейности обозначени съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Площадка № 1
Дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА):
Площадката е обозначена с табели, съдържащи надписите изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Негодни акумулатори се събират в пластмасови палета, разположени в хале с ограничен достъп, върху непропускливо и корозоустойчиво покритие.
Дейности с маслени филтри
На площадката се извършва предварително третиране на събраните филтри, като същите се подлагат на пресоване с цел отделяне на маслото задържано във филтъра и намаляване обема на отпадъкът. Дейността се извършва с разрешената преса, като се спазват условията за разделно съхраняване на образуваните отпадъци.

Площадка № 2
Дейности с отработени масла /ОМ/
Дейностите с ОМ се извършват при спазване изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (ДВ, бр. 2/2013 г.). На обекта са създадени условия за разделно съхраняване на отделните видове отработени масла. Около съдовете, разположени върху бетонирана основа, има обваловка за задържане на евентуални разливи. Ползваните съдове са в добро състояние, изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла.
Дейности с излезли от употреба гуми /ИУГ/, маслени филтри, спирачни накладки
За отделните видове отпадъци са обособени отделни маста за съхраняването им, обозначени с необходимите табели.

Приемането и предаването на отпадъци става въз основа на писмени договори. Събраните отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), а именно:
● „Монбат Рисайклинг“ ЕАД;
● „Еко Ен Рисайклинг“ ЕООД;
● „Лумакс Транс“ ЕООД.

При проверката се представят отчетните книги за отпадъци, водени на отделните обекти. Водени са съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Годишните отчети за отпадъци за календарната 2015 г. са представени в ИАОС, гр. София в законовия срок.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството е изготвило собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.