Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„АЛБРЕК” ЕООД – с. Мурсалево, общ. Кочериново

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АЛБРЕК” ЕООД – с. Мурсалево, общ. Кочериново

 

На основание Заповед №311/20.09.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.10.2016 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „АЛБРЕК” ЕООД, находяща се в с. Мурсалево. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Инсталация за производство на пелети от дървесни отпадъци (трици).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които ѝ въздействат, беше съставен Констативен протокол № 56-24/04.10.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За производството на пелети дружеството експлоатира инсталация включваща: барабанна сушилня с директен контакт, захранвана с топъл въздух от котел, изгарящ дървесни отпадъци (негодни за употреба палета). Димните газове след сушилнята се изпускат в атмосферния въздух посредством комин с височина около 4 м над покривната конструкция на производственото хале. След процеса на сушене дървесните стърготини, посредством вентилатор, се засмукват и постъпват в циклон за утаяване, след което отиват в мелница за раздробяване. Изсушеният и раздробен материал се подава за пелетизиране и последващо пакетиране. Отделеният след циклона дървесен прах не се изпуска в атмосферата, а посредством вентилатор се отвежда и събира в биг-бегове.
Относно изпълнението на даденото с КП №26-20/02.08.2016 г. предписание е констатирано следното: възстановена е срутената стена на помещението за съхраняване на трици до височината на останалите стени; разстоянието, оставащо над стените до покривната конструкция (около 1 м) е покрито с платна от билбордове.
През м. септември 2016 г. са извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от инсталацията. Резултатите от същите все още не са предоставени на дружеството от лабораторията, провела измерванията. След получаването им, ще бъдат представени в РИОСВ-Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 (ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп). Представя се договор с ИАОС-София за извършване на емисии на вредни вещества от неподвижни източници, сключен на 19.09.2016 г.

3.2. Направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

„Албрек“ ЕООД притежава регистрационен документ №01-РД-186-0/09.11.2012 г. за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци и регистрационен документ №01-РД-2016-1/17.06.2013 г. за дейности по третиране на отпадъци, издадени от директора на РИОСВ-Благоевград. На площадката се извършват дейности по оползотворяване (пелетизиране) на отпадък с код 03 01 05 /трици/ и оползотворяване на отпадък с код 15 01 03 /дървени палета/.
Дружеството има заверени в РИОСВ-Благоевград два броя работни листове за класификация на отпадъци по Наредба №2 (ДВ, бр. 66/2014 г.) с кодове 10 01 01 и 19 12 02 и един брой отчетна книга по приложение №4 на Наредба №1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Няма заверена книга по приложение №2 на Наредба №1 (ДВ, бр. 51/2014 г.) за дейността по събиране и транспортиране на отпадъци.
Представят се договори за приемане на отпадък с код 03 01 05 и отпадък с код 15 03 01. В отчетната книга има запис за приемане на отпадъци от „Якобс Дау Егбертс ОПС БГ“ ЕООД, за което не се представя договор.
Годишните отчети за отпадъците за 2015 г. са изпратени в ИАОС в законовия срок.
Не се констатира замърсяване във и извън загражденията на обекта.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

1. Записите относно количествата отпадъци в отчетната книга да се водят в тонове съгласно изискванията на приложенията на Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Срок: постоянен Отговорник : Управител
2. Да се завери в РИОСВ-Благоевград отчетна книга по приложение №2 на Наредба №1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Срок: 14.10.2016 г. Отговорник: Управител
3. Да се представи договор с „Якобс Дау Егбертс ОПС БГ“ ЕООД. Срок: 14.10.2016 г. Отговорник: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство e направено предписание и поставен срок за изпълнението му.
За изпълнението на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.