Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Еркам” ЕООД – с. Дъбница, общ. Гърмен

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Еркам” ЕООД – с. Дъбница, общ. Гърмен

 

На основание Заповед № 288/01.09.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.09.2016 г. е извършена проверка на място на обект „Склад за обработка и съхранение на кожи от ЕПЖ и ДПЖ“, находящ се в стопански двор на с. Дъбница, общ. Гърмен, собственост на „Еркам” ЕООД с. Дъбница.
Извършената проверката е комплексна, във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.
Обектът се проверява за първи път от РИОСВ – Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по компонент “Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- 3 броя хладилни инсталации (40С ÷ 60С) за съхранение на кожи от дребен рогат добитък;
- 2 броя складови помещения - халета за съхранение на кожи от едър рогат добитък при стайна температура.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е търговия на сурови кожи от едър и дребен рогат добитък. Режим на работа: едносменен-8 часа дневно, на петдневна работна седмица.
При проверката на място е съставен Констативен протокол № 37-20/28.09.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Кожите, които се доставят в складовата база, се обработват чрез осоляване. Осолените кожи в зависимост от вида им се съхраняват при стайна температура или при темтература 40С ÷ 60С. За съхранение при стайна температура на кожи от едър рогат добитък се използват две халета. Дружеството се експлоатира 3 бр. хладилни камери за съхранение кожи от дребен рогат добитък при темтература 40С ÷ 60С. Стационарното хладилно оборудване попада за контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. В момента на проверката се съхраняват кожи от едър рогат добитък в едно от халетата, а кожи от дребен рогат добитък – в една хладилна камера. Останалите помещения са празни.
И трите експлоатирани хладилни камери са заредени с флуорсъдържащ парников газ R 404A, като за две от тях не се представя никаква документация. Само за една от камерите при проверката е представено Досие на системата, от което е видно, че проверка за течове е извършена през месец март 2016 г. Същата съдържа 5,6 kg R 404A, съответно 22 тона CO2 еквивалент. Според информация на управителя във всяка от останалите две камери се съдържа R 404A в количество под един килограм.
Съгласно чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) №517/2014 г. оборудване, съдържащо флуорсъдържащ парников газ в количества от 5 тона CO2 еквивалент или повече, подлежи на проверки за течове. За оборудване, съдържащо от 5 тона CO2 еквивалент или повече, но по-малко от 50 тона CO2 еквивалент проверките за течове се извършват най-малко на всеки 12 месеца, съгласно чл. 4, параграф 3 Регламент (ЕС) №517/2014 г.
Дружеството има задължение в срок до 15.02. на текущата година да представя в РИОСВ – Благоевград годишен отчет за хладилните инсталации с информация за предходната година, съгласно Приложение № 6 към чл. 36 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009г.).

3.2. Фактор „Опасни химични вещества“ (ОХВ)

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г.) и подзаконови нормативни изисквания произтичащи от него.
При проверката е установено, че дружеството извършва ообработка на кожи, която включва осоляване с морска сол. Солта се закупува от гръцкия и българския пазар. Количества от нея се съхраняват и в помещението, и в покрити навеси на площадката. В дейността си дружеството не употребява опасни химични вещества и смеси.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент „Атмосферен въздух“:

  • Да се представи информация в РИОСВ- Благоевград за количествата, флуорсъдържащ се парников газ R 404A, във всяка от двете хладилни камери, за които не е представена такава в момента на проверката. Срок: 04.11.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е дадено 1 бр. писмено предписание и поставен срок за изпълнение в Констативен протокол № 37-20/28.09.2016 г. на РИОСВ – Благоевград.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.