Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„А.Н.Н.2“ ООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „А.Н.Н.2“ ООД - гр. София

 

На основание Заповед № 287/01.09.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.09.2016 г. беше извършена проверка на място на складова база за съхранение на бои, лепила и продукти за нанасяне на покрития върху дървени повърхности на “А.Н.Н.2“ ООД, гр. София, находяща се в гр. Банско.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на складова база в гр. Банско, експлоатирана от “А.Н.Н.2“ ООД, гр. София, в която са обособени условно пет помещения, а именно:
- 2 бр. складови помещения за съхранение на предлаганите готови химични вещества и смеси;
- 1 бр. помещение за съхранение на нови празни опаковки;
- 1 бр. помещение за съхранение на излезли от употреба лакове и грундове с марка Milesi;
- 1 бр. помещение, в което се извършва формулиране на смеси – оцветяване на полиуретанови лакове и водни байцове.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 35-20/ 21.09.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основна дейност на „А.Н.Н.2“ ООД се изразява в съхранение и търговия (дистрибуция) с бои, лакове и други покрития за дърво с марки „Collanti Concorde”, “Renner”и „Sol.VE.T.S.R.L”. Вносът и доставката на предлаганите от дружеството продукти, в складовата база в гр. Банско, се осъществява от централен офис в гр. София.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

На обекта се предлагат за продажба продукти за нанасяне на покрития от категория „Бои и лакове“, съгласно Приложение № 1 на Наредба за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени боои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр.20/2007 г., с изм. и доп.). При проверката е направен оглед на наличните на обекта продукти за нанасяне на покрития върху дърво. Констатирано е несъответствие при етикетирането на предлаганите продукти, с производител „Sol.VE.T.S.R.L”, Италия. От представените информационни листове за безопасност, както и от етикетите поставени от производителя, върху опаковките на два от продуктите на „Sol.VE.T.S.R.L”, Италия, е видно, че максималното съдържание на ЛОС е над 850 g/l. На изготвените от „А.Н.Н.2“ ООД етикети на български език, максималното съдържание на ЛОС за тези продукти е < 850 g/l. Върху етикетите на предлаганите продукти на „Sol.VE.T.S.R.L”, Италия (три вида разредители), липсва информация за категорията и подкатегорията им, поради което е невъзможно да бъде оценено съответствието им с нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС, съгласно Приложение № 2 на наредбата.
Предлаганите на пазара продукти на останалите фирми производители, отговарят на изискванията за етикетиране, като обозначеното съдържание на ЛОС отговаря на нормите за съответните им категории и подкатегории.
Информация за количеството на продуктите за нанасяне на покрития, пуснати на пазара през 2015 г., е представена в РИОСВ- Благоевград в законоустановения срок.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството извършва дейности по складиране и последваща дистрибуция на бои, лакове, грундове, масла, лепила и импрегнанти за дървени повърхности.
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), дружеството е дистрибутор, поради извършване на дейности по съхранение и пускане на пазара на смеси за трети страни. Същите се доставят и съхраняват в оригинални опаковки от фирмите производители, както и в опаковки с логото на „А.Н.Н.2“ ООД.
На място в базата в гр. Банско се извършва формулиране на смеси – оцветяване на полиуретанови лакове и водни байцове, както и прехвърляне от един съд в друг (по изискване на клиента за по-малък обем).
Дружеството е изготвило ИЛБ за формулираните смеси, съгласно чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), които предоставя на потребителите. Актуални ИЛБ са предоставени и за всички останали предлагани продукти, в изпълнение на чл. 4, т. 3 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Съхранението на химичните вещества и смеси, предлагани на пазара, се извършва в две помещения. В отделно помещение се съхраняват нови празни опаковки.
В складовата база се съхраняват, отделно от останалите предлагани продукти, лакове и грундове с марка „Milesi” излезли от употреба.
В помещения са налични пожарогасители и е изградена вентилационна система.
Дейностите по формулиране на смеси се извършват в отделно обособено помещение, в което не се наблюдава адекватна вентилация, няма поставени вани за събиране на течове и не са открити абсорбенти.
Предоставени са актуални документи по т. 8-11 на чл. 4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).

3.3. Фактор „Отпадъци”

Предлаганите от дружеството продукти се внасят от Република Италия в метални опаковки, а част от тях допълнително в кашони. При проверката на обекта е установено, че се извършва преопаковане (разливане) на продукти на „А.Н.Н.2“ ООД от 25 л. баки в метални опаковки с вместимост по 6 литра и 1 литър.
На етикетите на опаковките е обозначено, че дружеството членува в „Екобулпак“ АД в изпълнение на задълженията, които има по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.). На обекта се генерират отпадъци, за които към момента на проверката не се представят документи, удостоверяващи проведена процедура по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.). Генерират се следните отпадъци: опаковки замърсени с опасни вещества; абсорбенти от попиване на разливи, получени при преопаковане на продукти; картонени опаковки. Обекта се осветява с луминесцентни тръби. Разделно се съхраняват само опаковките от продуктите, които са преопаковани. Чрез извършена проверка в публичния регистър за издадени документи за дейности сотпадъци, не е установено наличие от страна на дружеството на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци. Такъв не се представя и на хартиен носител. Не се представят идентификационни документи, изисквани при превоз на опасни отпадъци по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). На обекта не е налична отчетна книга за отпадъците по Приложение № 1 от същата наредба.
По време на проверката гопълнително е представен договор с „Балбок Инженеринг“ Ад и Удостоверение № 56/01.01.2016 г. от „Екобулак“ АД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Фактор „Опасни химични вещества”

  • Да се изгради допълнителна вентилационна система в помещението, където се извършва формулирането на смеси, съгласно раздел III, чл. 6, т. 3 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Срок: 31.01.2017 г.; Отг.: Управител
  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград на електронен носител ИЛБ на всички химични вещества и смеси, предлагани от фирмата; актуализираните документи по чл. 4 , т. 7 и т. 8÷ т. 11 от Наредбата. Срок: 28.10.2016 г.; Отг.: Управител
  • Да се актуализира оценката за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1227/2008 г. (CLP). Срок: 28.10.2016 г.; Отг.: Управител
  • Да се уведоми РИОСВ- Благоевград за дейностите, предприети с ненужните химични вещества и смеси. Срок: 28.10.2016 г.; Отг.: Управител

Фактор „Отпадъци”

  • За отпадъците, които се генерират на обекта да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). В случай, че дружеството вече има заверени работни листове за обекта да се представи копие от писмото на РИОСВ-Благоевград за проведената процедура. Срок: 31.10.2016 г.; Отг.: Управител
  • Да се представят копия от оформените през 2016 г. идентификационни документи за обекта в гр. Банско и договорите въз основа, на които през 2016 г. отпадъците са предавани за последващо третиране. Срок: 31.10.2016 г.; Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.