Съдържание

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„„Салвамед” ЕАД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Салвамед” ЕАД - гр. Сандански

 

На основание Заповед №290/09.09.2016 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.09.2016 г. се извърши проверка на място на обект „Предприятие за производство на гипсови бинтове и превързочни материали“, експлоатирано от „Салвамед“ ЕАД, находящо се в гр. Сандански, Промишлена зона „Соколовец“, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, Промишлена зона „Соколовец“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
На площадката са разположени:
- цех „Нестерилно производство”;
- инсталация за стерилизация с етиленов оксид;
- цех „Стерилно производство“;
- цех „Гипсово производство с инсталация за изгаряне на емисиите от разтворители”;
- инсталация за неутрализация на етиленов оксид до етилен гликол;
- складове за съхранение на химикали;
- складове за съхранение на генерираните отпадъци;
- складове за входящи суровини;
- складове за готова продукция;
- климатични инсталации;
- участък „ръчно конфекциониране“.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - производство на гипсови бинтове и превързочни материали. Режим на работа: двусменен (по 8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №46-06/20.09.2016 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Източници на емисии от производствена дейност
Дружеството експлоатира инсталацията за промазване на марля с гипсова смес и изсушаване (инсталация за каталитично изгаряне) и инсталацията за ролиране и балиране. Извършват се собствени периодични измервания (СПИ) от две пробоотборни точки – едната точка е към инсталацията за промазване на марля с гипсова смес по показатели- прах, общи въглеводороди, азотни оксиди и въглероден оксид, и една точка към инсталацията за ролиране и балиране- по показател прах. Последните СПИ са проведени през 2015 г. и са представени с Доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Няма нарушени норми за допустими емисии.
Инсталацията за промазване на марля с гипсова смес и изсушаване попада за контрол, чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР), тъй като се превишава Праговата стойност за консумация на органични разтворители (ПСКР), определена за дейността (15 т/год), съгласно табл. 1 към Приложение №2 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). Съгласно представеният за 2015 г. ПУР няма нарушени норми за допустими емисии и норми за неорганизирани емисии. С решение №Р-01/12.05.2016 г. е утвърден представеният ПУР.
Инсталацията е регистрирана по чл. 30л от ЗЧАВ (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и е вписана в публичния регистър на инсталациите.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
„Салвамед“ ЕАД експлоатира седем броя стационарни климатични системи със съдържание на R 410A. През 2015 г. R-22 (90 кг) е извлечен от инсталацията „CLIVE“ и е предаден за обезвреждане на „Балбок инженеринг“ АД, въз основа на необходимите документи. Извличането е извършено от лице притежаващо документ за правоспособност.
При проверката се представят досиетата на системите за всички инсталации, в които са отразени проверки за течове, извършвани с честота съгласно чл. 4, т. 3 от Регламент 517/2014. Представен е в РИОСВ- Благоевград годишен отчет в законоустановения срок.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
Дружеството е потребител по веригата на следните опасни химични вещества и смеси – етанол, ацетон, етиленов оксид, гипс „ALFA” (CaSO4.0.5H2O), гипс “LUXOBOND” (CaSO4.х H2O), смес за омекотяване на гипсовите бинтове и производител на химичното вещество етиленгликол, съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 – REACH.
Извърши се проверка на съхранението на химични вещества и смеси. Складовите помещения за съхранение на етанол и ацетон са в самата инсталация, съхранението на етиленгликол е в самостоятелно помещение с ограничен достъп (навес). Двата вида гипс („ALFA” и “LUXOBOND”) и сместа за омекотяване се съхраняват в цеха за производство на гипсови бинтове. Местата не са означени с указателни табели, съгл. изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). За част от употребените химикали не се представят ИЛБ, или се представят такива, които не са актуални. Съгласно инструкция за осъществяване на собствен контрол на складовете за съхранение на химикали е записано, че контрол се извършва веднъж годишно. Препоръчва се контрола да бъде веднъж месечно, в предвид категорията на съхраняваните вещества и пропуските констатирани при проверката.
ИЛБ на произвеждания от дружеството етиленгликол не отговаря като съдържание на представеното анализно свидетелство и като формат, изискван от Регламент (ЕО) № 1907/2006 – REACH.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
Операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно направление „Опасни химични вещества”

• Да се представят в РИОСВ- Благоевград актуални информационни листове за безопасност (изготвени съгл. чл. 31 от Регламент (ЕО)1907/2006 г.) за всички употребявани химични вещества и смеси, както и за произвежданото химично вещество- етиленгликол. Срок: 30.10.2016 г.

• Местата за съхранение на гипсовете и олиото да бъдат означени с указателни таболи. Да се информира РИОСВ- Благоевград за изпълнението. Срок: 10.10.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.