Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„БУЛС“ ООД – площадка в с. Тополница, община Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БУЛС“ ООД – площадка в с. Тополница, община Петрич

На основание Заповед № 289/02.09.2016г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.09.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на фирма „БУЛС“ ООД, гр. Петрич, ул. „Марица“ № 1, общ. Петрич, обл. Благоевград, площадка в с. Тополница
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 34-08/13.09.2016 г., в който бе отразено, че обекта не работи.

3.Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници :

Няма направени предписания
4. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При промяна на обстоятелствата в дейността на дружеството в едномесечен срок е нужно уведомяване на РИОСВ-Благоевград.