Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Пиринска мура“ АД – гр. Банско

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Пиринска мура“ АД – гр. Банско

На основание Заповед № 301/14.09.2016г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.09.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на фирма „Пиринска мура“ АД, гр. Банско, ул. „България“ № 2, общ. Банско, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 5-28/21.09.2016 г., в който бе отразено, че обекта не работи. Към момента на проверката не е установено наличието на работници, не работи парокотелната централа, преустановено е подаването на вода към целия завод. Наличния пероснал се състои от охрана на КПП и администрация.

3.Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници :

Няма направени предписания

4. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При промяна на обстоятелствата в дейността на дружеството в едномесечен срок е нужно уведомяване на РИОСВ-Благоевград.