Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ЖВТ- 97” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЖВТ- 97” ООД - гр. Петрич

На основание Заповед №259/15.08.2016 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.08.2016 г. се извърши проверка на място на обект „Цех за производство на дървени стълби за градинарство и бита“, експлоатирана от “ЖВТ- 97” ООД, находяща се в гр. Петрич, ул. „Христо Чернопеев” №77, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Одрин“ №31.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности:
- цех за производство на дървени стълби;
- котелно;
- места за съхранение на отпадъци;
- склад за опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на дървени стълби от широколистна дървесина (топола) за градинарството и бита в размери от 1.3 до 3.0 м. Режим на работа: едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №44-06/30.08.2016 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси
В котелно помещение са разположени два котела с топлинна мощност 300 kW и 500 kW. Котелът с топлинна мощност 500 kW се е ползвал за отопление, но към момента е с прекъснати връзки и не се ползва. Котелът с топлинна мощност 300 kW се ползва да захранване с топлоносител сушилни за дървен материал (от 7 бр. се ползват две). В котела се изгарят дървесни отпадъци (дървесни изрезки и трици). Котлите с топлинна мощност под 500 kW не подлежат на контрол чрез измервания, съгл. чл. 21 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). За производството се ползва фасониран дървен материал, който при нужда се изсушава. При необходимост от заготовки за изработване на стълби с дължина 3 м, на място се извършва разбичване на дървен материал.
Машините за обработка на дървесина са обхванати от транспортно- вентилационна система, като триците постъпват в бункер с вместимост 18 м3, посредством 4 бр. циклони. Площадката под бункера се поддържа чиста. Машините за шлайфане са обхванати от самостоятелна аспирационна система- 4 бр. ръкавни филтри, в които постъпва дървесния прах.

3.1.2. Върху дървените стълби не се нанасят лакови покрития. За слепване се ползва лепило на водна основа.

3.2. Фактор „Отпадъци”
От производствената дейност се генерират отпадъци, за които до момента не е проведена процедура по Наредба №2/2014 г. за классификация на отпадъците (ДВ бр. 66/2014 г.)- капаци, трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, дървесен прах от шлайфане на дървесината, картонени опаковки. Продукцията се реализира на българския пазар. От българския пазар се закупуват и спомагателните материали, които се влагат в сглобката (панти и винтове). Производственият цех се осветява с луминесцентни лампи.
Дървесните отпадъци се съхраняват на обекта до последващото им третиране. Трици и талаш се събират в бункер, който периодично се изпразва в ремарке, с което се прехвърлят до котелното, където се изгарят. В котела се изгарят и изрезки от дървен материал. През летния сезон част от отпадъците се предават на лица от района на Гоце Делчев, без наличие на писмени договори. Транспортирането се извършва от заинтересованите лица.
На обекта е разположена и работилница, от която отпадат метални отпадъци, които се предават на „Ники- Метал” ЕООД- база Петрич.
До момента оползотворяването на дървесните отпадъци на обекта е извършвано без регистрационен документ, изискван съгл. чл.х35, ал. 2, т. 5 и ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г.). До момента за тези отпадъци не е проведена процедурата и по чл. 4 от ЗУО.
За отпадъците не е водена отчетност, съгл. изискванията на Наредба №1/2014 г. (ДВ бр. 51/2014 г.).
За битовите отпадъци за обекта е осигурен един контейнер, който се обслужва по график от сметосъбиращата фирма.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества”

В производствената си дейност дружеството не използва опасни химични вещества и смеси, тъй като не се извършва лакиране на стълбите. На площадката е изграден склад, в който се съхраняват лепило, лак и боя, които се ползват от собствениците за лични нужди (направа на пчелни кошери). Изграденият склад отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
При промяна на дейността или въвеждане на дейности, включващи използване на опасни химични вещества и смеси, дружеството има задължение да уведоми РИОСВ- Благоевград и да изпълни изискванията за безопасно съхранение на веществата и смесите.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Отпадъци”

  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.) за отпадъците, които се генерират. Срок: 30.09.2016 г.
  • Да се представи в РИОСВ- Благоевград Заявление по чл. 78 от ЗУО за извършваните дейности по третиране (оползотворяване) на отпадъците или мотивирано решение по чл. 4, ал. 1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г.) Срок: 15.11.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.