Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Дековис” ООД – с. Зелен дол, общ. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Дековис” ООД – с. Зелен дол, общ. Благоевград

На основание Заповед № 275/26.08.2016 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.09.2016 г. беше извършена проверка на място на обект “Магазин за месо, кафе, офиси и предприятие за месни заготовки“, находящ се в имот 04279.36.21, по плана на гр. Благоевград в местност „Река Бистрица – Ш.107“, експлоатиран от „Дековис“ ООД с. Зелен дол, общ. Благоевград.
Извършената проверката е комплексна, във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Води“ и фактор „ОХВ“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът работи, извършва се преработка на охладено трупно месо и съхранение на замразено месо. Технологичният процес включва приемане на суровината, различни фази на обработка, опаковане и експедиция на готовата продукция.
Проверени са следните инсталации, съоръжения и дейности:
• колбасарски цех с прилежащи складове;
• пречиствателно съоръжение за отпадъчните води;
• помещения за съхранение на опасни химични вещества (ОХВ).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При проверката е съставен Констативен протокол № 68-10/01.09.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент “Води”.

Дружеството е абонат на „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград. Има сключен договор № 63/ 16.07.2012 г., по реда на Наредба № 4/2004г., за предоставяне на услуга водоснабдяване и пречистване на питейни води. Обекта ползва вода за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди.
Отпадъчните води, които се формират на производствената площадка са битови, производствени и дъждовни. Производствените отпадъчни води, които се формират при измиване на технологичното оборудване и на работните помещения се пречистват в локално пречиствателно съоръжение – мазнинозадържател, разположен на площадката.
Отпадъчните води от обекта се заустват в съществуващ канализационен колектор, който не се поддържа от „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград.
Изготвен е парцеларен план на улична канализация с дължина 727 м, от съществуваща РШ пред имота до включване в канализационен колектор на с. Рилци. Предвидено е отпадъчните води да се заустват чрез канализационен колектор на с. Рилци, който да ги отвежда до ПСОВ гр. Благоевград.
По време на проверката е представен договор за съвместна дейност за изграждане на канализационното отклонение в м. „Река Бистрица – Ш. 107“ и „Карамих Бунар – Ш. 44“.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества (ОХВ)”.

Проверката е на основание ЗЗВВХВС /ДВ бр.10 от 2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102/2015 г./ и подзаконовите нормативни актове.
Опасни химични вещества и смеси, които се използват в дейността на дружеството са FINK-FC21 (алкален препарат, образуващ стабилна пяна и предназначен за общо външно миене и дезинфекция на производствени помещения и съоръжения), обезмаслител, течен сапун А1, препарат за почистване на стъкла А1, универсален препарат за подови повърхности А1 и белина А1.
Към момента на проверката дружеството предоставя актуални информационни листове за безопасност на всички химични вещества и смеси, използвани в дейността й, които са изготвени съгласно изискванията на чл. 31 от Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г., Приложение ІІ.
Съхранението на опасните химични вещества и смеси се осъществява в обособено помещение, с ограничен достъп, вентилация, осветление и устойчив под. Налични са пожарогасители. Склада е идентифициран и отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Оборотни количества от дезинфектиращите и почистващи вещества се съхраняват в помещение между двете миялни установки.
Във връзка с изпълнението на чл. 4, т. 7-12 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) е предоставена „Инструкция за събиране и отстраняване на битови и производствени отпадъци“, версия 02/2012 г., която е в изпълнение на чл. 4, т. 11 от Наредбата.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Да се изготви оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, съгласно формата, утвърдена със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, в изпълнение на чл. 9, ал. 2 и ал. 3 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). След изготвянето й, копие да се предостави в РИОСВ - Благоевград. Срок: 03.10.2016 г. Отг.: Управител.

  1. Да се изготвят и предоставят в РИОСВ – Благоевград документите, съгласно чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т.12 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/07.06.2011 г.). Срок: 03.10.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване в Констативен протокол № 68-10/01.09.2016 г. на РИОСВ – Благоевград.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.