Съдържание

Посетители

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ВЛК ПЛАСТ” ЕООД – гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ВЛК ПЛАСТ” ЕООД – гр. Сандански

На основание Заповед № 282/31.08.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.09.2016 г. се извърши проверка на място на обект стопанисван от “ВЛК ПЛАСТ” ЕООД, находящ се в гр. Сандански, промишлена зона „Соколовец“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът е цех за производство на полиетиленови чували и торби, като ползваната суровина е първичен гранулат и пластмасови отпадъци.
Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- екструдери – 5 бр.;
- мелница за раздробяване на отпадъчен материал;
- машина за флексопечат;
- места и складове за съхранение на генерираните отпадъци,
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда е съставен Констативен протокол № 47-14/08.09.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”

В производствената си дейност, дружеството използва първичен гранулат закупуван от територията на Р България и отпадък с код 15 02 02 /пластмасови опаковки/. За извършваната дейност по третиране на отпадъци, „ВЛК ПЛАСТ“ ЕООД притежава регистрационен документ № 01-РД-188-0/14.11.2012 г., издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).
Отпадъците се въвеждат от Р Гърция, като съобразно изискването на Регламент (ЕО) № 1013/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2006 година относно превози на отпадъци, за всяко въвеждане е попълван Анекс VІІ.
За отпадъците генерирани от дейността на дружеството е проведена процедурата за класификация, като има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 07 02 13, 15 01 01, 15 02 02*, 15 02 03, 15 01 10*, 19 12 01, 19 12 12 и 20 01 21*. За отпадъците образувани от дейността на обекта има обособени места за съхранение.
При проверката са представени 2 (два) броя отчетни книги за отпадъците по Приложение № 1 и Приложение № 4, заверени първоначално от РИОСВ на 05.08.2015г., съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Книгите са заверени и при проверката. Представен е екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2015 г., който е изпратен в срок до ИАОС, гр. София. Същото се удостоверява с обратна разписка. Към годишния отчет не е изготвено приложение № 35 от Наредба № 1, изисквано за дейностите с отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2016.
Дружеството има проведена процедура за основно охарактеризиране на отпадък с код 19 12 12, който на базата на писмен договор се предава на „СТРОЙКОМТРАНС“ ЕООД, гр. Сандански за транспортиране до регионално депо за ТБО - Сандански. Представят се кантарни бележки от депото. Битовият отпадък от обекта също се третира от „СТРОЙКОМТРАНС“ ЕООД.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на химични смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006. В своята производствена дейност употребява следните химични вещества и смеси: полиетилен ниска плътност, флексопечатни и ротогравюрни мастила и лакове в различни цветове, изопропилов алкохол и адхезив- аерозол.
В работното помещение има организиран склад за съхранение на химикалите, който в момента на проверката е с нарушен ограничен достъп.
На площадката са налични информационни листове за безопасност за всички химикали, но не всички са актуални.
Дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, необходимите заповеди и инструкции, които се изискват нормативно.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 и т. 4 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.) – извършва дейности по третиране на отпадъци и дейности по употреба и съхранение на химични вещества.
Оператора е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”:

1. Дружеството да възстанови неограничения достъп до складовото помещение за опасни химични вещества и смеси. За същото да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: 21.09.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за неговото отстраняване.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.