Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ „Румен Гюльов” – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Румен Гюльов” – гр. Гоце Делчев

На основание Заповед 248/03.08.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.08.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „център за разкомплектоване на ИУМПС“, находящ се гр. Гоце Делчев, местност „Мочура“ УПИ VI-137.6 от кв. 281. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците“ и „КПКЗ, ЕО и ДА“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- места за съхранение на отпадъци;
- инсталациите и съоръженията.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 51-25/10.08.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

ЕТ „Румен Гюльов“ притежава решение № 01-ДО-267-01 от 30.04.2013 г., издадено то РИОСВ-Благоевград за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код 16 01 04. Разрешените дейности са R12 и R13. При проверката се установи:
- площадката е с непропусклива повърхност;
- изграден е навес, работно хале, хале за съхранение на авточастите годни за повторна употреба, офис помещение. Задната част на имота е чакъл и там са разположени за съхранение разкомплектовани ИУМПС. На стелажи се съхраняват части втора употреба – врати, калници, стъкла и др., двигателите се съхраняват върху бетонна основа, като се използват и абсорбенти (трици за попиване на разливи). Отпадъците, образувани от разкомплектоването, като отработени масла и течности се съхраняват в складово помещение в метални варели. За отпадък с код 16 06 01 са обособени метални вани за съхранение, с което е изпълнено поставеното предписание № 4 от КП 11-14/13.03.2016 г.;
- При приемане на ИУМПС се издават удостоверения;
- На обекта няма кантар за измерване на приетите ИУМПС, за което се представя договор за ползване на електронна везна. Към момента на проверката, не се представят кантарни бележки и такива не се представят към удостоверенията за дерегистрация. При проверката не се представят декларации и за продадени части втора употреба;
- Не се представя въведената информационна система на обекта;
- При проверката се представят годишни отчети за 2015 г., които са изпратени в срок в ИАОС. Представят се 2 броя отчетни книги, заверени в РИОСВ-Благоевград по Приложение № 4 и Приложение № 1 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). При проверката им са констатирани пропуски при правените вписвания на извършваните дейности с отпадъци.
Площадката на имота е 4 997 кв. м, в непосредствена близост до същата, на обща площ от около 5 дка, са разположени за съхранение около 200 бр. ИУМПС. Имотът не е включен в горецитираното решение.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”

Едноличният търговец извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице, притежаващо разрешително, издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Относно фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

  • Да се освободи теренът в непосредствена близост до УПИ VI-137.6 от кв. 281 от съхраняваните ИУМПС (около 200 бр.) и същите да бъдат предадени за последващо третиране на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. За изпълнение на предписанието писмено да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Отг: Управител Срок: 15.09.2016 г.

4.2. Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА ”

  • Да се изготви собствена оценка за непосредствена заплаха за екологични щети и на случай на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр.96/2008 г.) и да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Отг: Управител Срок: 15.09.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство ще бъде съставен акт за административно нарушение. Направени са предписания с поставени срокове и отговорно лице за отстраняването им.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.