Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ „Сами – ЕМ - Сайда Мускова” - гр. Якоруда

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Сами – ЕМ - Сайда Мускова” - гр. Якоруда

На основание Заповед № 186/20.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 17.08.2016 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Авторемонтна работилница“, находящ се в кв. 13 на гр. Якоруда, общ. Якоруда и експлоатиран от ЕТ “Сами – ЕМ - Сайда Мускова” гр. Якоруда.
Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Води“ и фактор „Отпадъци“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на площадката на обекта, в т. ч. склад за гуми и масла и фургон за продажба на гуми и масла.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност, която се осъществява е свързана с продажба на гуми и масла. Работният режим на обекта е едносменен, на петдневна работна седмица.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на околната среда по компонент „Води“ и фактор „Отпадъци“, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 57-10/17.08.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”.

Обекта е въведен в експлоатация с удостоверение на Община Якоруда № 3 -82/30.10.2015 г. за „Авторемонтна работилница“. Ползва се за склад на гуми и масла с цел продажба. Не се извършват авторемонтни услуги и измиване на коли.
Водоснабдяването на имота се осъществява от съществуващ водопровод. Фирмата е абонат на “ВиК“ ЕООД гр. Благоевград. Представени са фактури за ползвана вода от ВиК оператора. На обекта не се формират производствени отпадъчни води. Площадката е бетонирана и отводнена с два покрити с решетки канала.
Заб. Обекта се проверява за първи път от РИОСВ – Благоевград.

3.2. Фактор „Отпадъци”.
На обекта се извършва продажба и смяна на автомобилни гуми (нови и втора употреба), продажба на хидравлични, моторни и трансмисионни масла. При проверката са представени фактури за закупуване на гумите и маслата от български фирми.
Обекта има складово помещение, в което да се съхраняват гумите и маслата. Помещението се осветява с луминесцентни лампи.
Представена е фактура за закупено моторно масло (200 л метален варел), което се прехвърля в пластмасови бутилки (10л.) за закупуването на които не са представени документи.
Фирмата има сключен договор с „Диана“ ООД от 01.04.2015 г. за предаване на генерираните от обекта гуми втора употреба.
От фирмата не е проведена процедура по реда на чл. 7 ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).
Съгласно чл. 8 ал. 1 от ЗУО предаването и приемането на производствени, строителни и опасни отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Заб. Обекта се проверява за първи път от РИОСВ – Благоевград.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Дадено предписание по фактор „Отпадъци“ - на основание чл. 113 , ал. 3 от ЗУО ( ДВ, бр. 53/2012 г.):

  • Да се извърши класификация на отпадъците, като в РИОСВ – Благоевград се представят работни листове по Приложение № 5 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците ( ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок – 16.09.2016 г. Отг. –Управителя на фирмата

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

РИОСВ – Благоевград извършва първа проверка на обекта. За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е дадено 1 бр. писмено предписание и поставен срок за изпълнение в Констативен протокол № 57-10/17.08.2016 г. на РИОСВ – Благоевград. За изпълнение на предписанието ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.