Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

На основание Заповед № 185/20.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 17.08.2016 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Eлешница“, находящ се в с. Елешница, община Разлог и експлоатиран от “Екоинженеринг - РМ” ЕООД гр. София. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води;
- складове за съхранение на химични вещества и смеси;
- пречиствателна станция за дрениращи и замърсени от хвостохранилището води (ПСОВ).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност, която се осъществява е свързана с регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води, включително и пречистване на дрениращи и замърсени води от ликвидирани уранодобивни обекти. Работният режим на обекта е едносменен, на петдневна работна седмица, като ПСОВ работи на непрекъснат режим.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 59-10/17.08.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”.

ПСОВ „Елешница“ фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“ на основание Заповед № РД-21/18.01.2016г. на Министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на пречистения смесен поток дрениращи и замърсени от хвостохранилището води има издадено Разрешително за ползване на воден обект № 43720012/12.08.2008г., чийто срок на действие е продължен с Решение № ПО-01-104/11.07.2013г. на директора на БД „ЗБР“.
В РИОСВ - Благоевград е представен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2015 година на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за осъществяване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Лабораторните протоколи с резултатите от извършения мониторинг се представят в РИОСВ - Благоевград своевременно. Резултатите от изпитване на отпадъчните води показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени в разрешителното за заустване.
Във връзка с отмяна на Наредба № 7812.12.1986 г. с ДВ. Бр. 22/05.03.2013 г., от дружеството е изпратено искане до МОСВ, РИОСВ и БД „ЗБР“ за промяна на условията в разрешителното издадено от БД за обект „ПСОВ с. Елешница“ .
ПСОВ се поддържа в добро експлоатационно състояние. По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води, на изход от ПСОВ, преди заустване във Вълчо дере. Резултатите от изпитване на показателите, заложени в разрешителното за заустване все още не са предоставени от акредитираната лаборатория РЛ - Благоевград.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества”.

Проверката се извършва в изпълнение изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000 г., посл.изм.и доп. ДВ, бр.102/2015 г.) и подзаконовите нормативни документи.
В дейността на обекта се използват опасни химични вещества и смеси. Съхранението им се осъществява съгласно изискванията на чл. 6 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 42/2011 г.).
По време на проверката са предоставени информационни листове за безопасност (ИЛБ) за всички химични вещества и смеси, но е нужно да се изискат от доставчиците актуални версии.
В обект ПСОВ-с.Елешница се съхраняват концентрирана солна киселина, утаител и хидратна вар. Съхранението им е в помещенията на ПСОВ, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 42/2011 г.) и ИЛБ.
При проверката е представена оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно формата на Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
Налични и предоставени при проверката са актуални документи, съгласно чл. 4, т. 7÷11 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 42/2011 г.).

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”.

Дружеството извършва дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)(ДВ, бр.43/2008 г., посл. изм. бр.53/2012 г.).
Оператора, извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ и има задължение за изготвяне на собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, отговаряща на изискванията на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).
При проверката се установи, че оператора е изготвил и съхранява на обекта собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, отговаряща на изискванията на Приложение № 1 на горецитираната Наредба.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обекта е в съответствие с изискванията на околната среда. Не са дадени предписания по време на проверката.