Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„МАО-2“ ООД – с. Краище, община Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МАО-2“ ООД – с. Краище, общ. Разлог

На основание Заповед № 241/29.07.2016г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.08.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на фирма „МАО-2“ ООД, с. Краище, ул. „Двадесета“ № 13, общ. Разлог.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Дружеството е производител на сребърен и златен лак за печки. Дейността се извършва на обекта, съвместно с опаковане на химични вещества и смеси.
Извършена е проверка на :
- Производствена сграда
- Склад за съхранение на химикали
- Склад за готова продукция
- Магазин за продажба на бои, лакове и строителни материали

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 3-09/11.08.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм.ДВ, бр. 102/2015 г. ) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Към момента на проверката обекта не работи. Не е извършвана дейност от близо два месеца.
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006(REACH). Като такъв притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ) за веществата които произвежда (златен и сребърен лак) и веществата, които се разфасоват и пакетират за последваща продажба (газ за осветление; спирт за горене; кореселин; разредител АМВ; ацетон и сода каустик). ИЛБ отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и Регламент (ЕО) № 1227/2008 г.
Съхранението на опасните химични вещества и смеси се извършва в помещение с ограничен достъп, вентилация и пожароустойчив под.
По време на проверката са предоставени инвентаризационен списък за 2015 г. и оценка за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси.
Актуални документи изисквани от чл. 4, т. 7-12 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) бяха налични на обекта.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Производството на сребърен и златен лак попада в т. 17 „Производство на смеси за покрития, лакове, мастила и лепила“, за което е определена ПСКР 100 т/год., съгласно Приложение № 2 от Наредба № 7/2003 г.(ДВ, бр. 96/2003 г., с изм.и доп.). Съгласно представената Декларация за вложените количества органични разтворители, през 2015 г. не се превишава ПСКР.
Произвежданите продукти „Сребърен лак за печки“ и „Златен лак за печки“ спадат към категория „Бои и лакове“, подкатегория „и“- еднокомпонентни продукти за покрития на основата на органични разтворители, съгласно Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.).
Произвежданите продукти, както и продаваните на дребно бои и лакове в търговския обект на дружеството са етикетирани, съгласно изискванията на чл. 5 (Приложение № 5) на Наредбата (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм.и доп.).
За пуснатите на пазара продукти през 2015 г. в РИОСВ-Благоевград е представена Декларация, съгласно Приложение № 6 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.).

4.Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници:

Няма направени предписания

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.