Съдържание

Посетители

В момента има 254  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ „ИВАН КОНДЕВ“ - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на за извършена проверка на ЕТ „ИВАН КОНДЕВ“ - гр. Разлог,
обект в местност Предела

На основание Заповед № 222/13.07.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.07.2016 г. се извърши проверка на място на обект стопанисван от ET „ИВАН КОНДЕВ“, находящ се в м. Предела.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на обекта се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът е млекопреработвателно предприятие за производство на мляко и млечни продукти от краве мляко. Обектът се състои от приемна за основната суровина – краве мляко, участък за пастьоризация, основно производство, съхранение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 40 - 14/26.07.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци“

От дейността на обекта се генерират отпадъци, за които до момента не е проведена процедура за класификацията им. Количествата са изключително малки, поради автоматизираната система на работа и обема на продукцията. Част от обекта се осветява с луминесцентни тръби. За дезинфекция се ползват препарати, като празните опаковки се връщат на доставчика. Обектът разполага с мазниноуловител, чиито обем е голям и не предполага често почистване. При проверката се представя договор с „ЕКАРИСАЖ - ВАРНА“ ЕООД, с. Тополи, за предаване на странични животински продукти /СЖП/.
Готовата продукция се реализира на вътрешния пазар, като се опакова в пластмасови опаковки. За ползваните опаковки за готовата продукция се представят декларации за съответствия и сертификати за качество. За пусканата на пазара готовата продукция, фирмата се явява задължено лице по смисъла на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012г.). При проверката се представя удостоверение за членство в „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД, като последното важи до 31.12.2017 г., фактури за заплащания към организацията, годишни отчети за количества опаковки пуснати на пазара.
За битовите отпадъци, обектът се обслужва по ред установен за община Разлог.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Предприятието използва в своята дейност опасни химични смеси за почистване на тръбните пътища и помещенията.
ЕТ „ИВАН КОНДЕВ“ се явява потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламент ЕО № 1907/2006 г. и като такъв представя актуални информационни листове за безопасност, съгласно чл. 31 от Регламент REACH.
На площадката на предприятието не се съхраняват количества от опасни химични вещества и смеси освен тези, които се използват в момента. Опасните вещества се съхраняват, съгласно изискванията на чл. 6 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр,43/2011).

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”

І. Организирани източници от горивни процеси – за технологични нужди, дружеството експлоатира котел с топлинна мощност под 500 kW, изгарящ твърдо гориво- дърва и дървесни изрезки. Котелът не подлежи на контрол, съгласно изискванията на Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
ІІ. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006 и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които се нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.).
За съхранение на готова продукция се експлоатират 2 бр. хладилни инсталации. При проверката не се представя информация (техническа документация), относно вида и количествата на охлаждащия агент. При направения оглед на външните тела на оборудването се констатира, че етикета на едната инсталация е нечетлив, а втората инсталация е със съдържание на R 404А, но не става ясно в какво количество.
Операторът има задължение съгласно чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) №517/2014 да извършва проверки за течове на наличното хладилно оборудване, като резултатите от проверките за течове следва да се отразяват в „Досиета на системите“, съхранявани на обекта. Честотата на проверките за течове е регламентирана в чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) №517/2014. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
Ежегодно, в срок до 15.02 на текущата година, дружеството има задължение да представи в РИОСВ-Благоевград годишен отчет за хладилните инсталации за предходната календарна година.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград документи, съгласно чл. 4, т. 7, т.п 8, т. 9, т. 10 и т. 11 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Срок: 07.09.2016 г. Отг.: Управител
  • Да се изготви и представи в РИОСВ-Благоевград оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата, съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Срок: 07.09.2016 г. Отг.: Управител

Компонент „Атмосферен въздух”:

  • Да се представи информация относно, вида и количеството на охлаждащия агент в отделните инсталации (хладилно оборудване), използвани на обекта. Да се въведат „досиета на инсталациите“, копия от които да се представят в РИОСВ – Благоевград. Срок: 07.09.2016 г. Отг.: Управител
  • Да се допълни информацията не етикетите на оборудването, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент ЕС №517/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 за установяване, съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове. Етикетите да се поставят на подходящи защитени места. За предприетите действия да бъде писмено уведомен директора на РИОСВ-Благоевград. Срок: 07.09.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.